پدیدارشناسیِ هگلی و معناداریِ زندگی

میثم سفیدخوش

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1393، ، صفحه 79-92

https://doi.org/10.22054/wph.2014.6145

چکیده
  "هگل"، «پدیدارشناسی» را دانش تجربة آگاهی خوانده است. به­نظر می­رسد که غایت نهایی این دانش ارائۀ فلسفه­ای برای مطلقِ دانش و به­ویژه دانش فلسفه است. اثبات پدیدارشناسانة دانش بودنِ فلسفة پدیدارشناسی کلان مسأله­ای است که دست­کم سه زیرمسألة اصلی را دربرمی­گیرد و مسألة معناداری زندگی یکی از آنهاست. آگاهی در مسیرِ پر از ...  بیشتر