دیالکتیک عمران تغییر اجتماعی و ابن‌خلدون

عباس منوچهری

دوره 6، شماره 24 ، دی 1389، ، صفحه 77-90

https://doi.org/10.22054/wph.2011.6124

چکیده
  طی سه دهه اخیر، رشته «جامعه‌شناسی تاریخی» با تمرکز بر موضوع «تغییر اجتماعی» به منصه ظهور رسید. البته مفهوم «تغییر اجتماعی» محور « علم جدید» ابن‌خلدون بوده است. این مقاله قصد دارد نظریه تغییر اجتماعی (عمران) ابن‌خلدون و تأثیرات تلویحی آن بر تفکرات اجتماعی معاصر را بررسی کند.  بیشتر