امر تراژیک، شاخصۀ فلسفی تراژدی

علی رضا محمدی بارچانی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1387، ، صفحه 79-103

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5748

چکیده
  از نظر ارسطو اجزای کیفی تراژدی شامل میتوس (پیرنگ)، سیرت، گفتار (بیان)، اندیشه، منظر نمایش و آواز است. او سه جزء میتوسِ هر تراژدی را دگرگونی (peripeteia)، بازشناخت (Angenorsis)و واقعۀ دردانگیز/ فاجعه (catastrophe) برمی‌شمارد که سبب هلاک یا رنج قهرمان تراژدی می‌شود. ارسطو در نگرش منتقدانۀ خود به تراژدی در پی ‌یافتن شاخصه‌های فلسفی آن است. مطالعۀ تراژدی‌های ...  بیشتر