مقدمه ای بر پیکربندی پولیس از کانال دین: جمهور 327 الف - 328 ب

مصطفی یونسی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1391، ، صفحه 15-22

https://doi.org/10.22054/wph.2013.6140

چکیده
  به عنوان قاعده، "مقدمه" هر متن یا نسخه معمولا حاوی نکات اساسی و سرنخهائی است که در خطوط و صفحات جلوتر ان متن مورد بررسی قرار میگیرد و حاوی جزئیات بیشتر و مفصلتری خواهند شد. همین گفته در مورد مقدمه همپرسه پولیتیا افلاطون و یا باصطلاح جمهور افلاطون نیز صدق مینماید. گفت و گو ی ذکر شده در باب ساختار و شکلبندی سیاست به زبان و شیوه فلسفی در ...  بیشتر