قوام «اصل1» اینهمانی در دورة پیشا سقراطی2

ناصر مومنی؛ محمد جواد صافیان

دوره 11، شماره 44 ، دی 1394، ، صفحه 95-107

https://doi.org/10.22054/wph.2016.6733

چکیده
  یکی از مهم ترین مسایل مورد توجه بشر «اصل» اینهمانی است. مراد از این "اصل" چیست؛ چگونه آغاز گرفت؟ آیا اساساً بحث از آغاز چیزی- در اینجا «اصل» اینهمانی- امکان پذیر است؛ آیا اصول، اموری هستند که به مرور زمان آشکار و یا کشف می شوند؟ متفکران اولیه یونان هر یک با معرفی عنصر اولیه، بطور ضمنی نگرش خود نسبت به مسائلی چون وحدت و کثرت ...  بیشتر