مسئلۀ عدم تقارن در لیبرالیسم سیاسی جان رالز

امید کریم زاده

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1396، ، صفحه 79-94

https://doi.org/10.22054/wph.2017.7620

چکیده
  در این مقاله پس از مروری کوتاه بر مفهوم توجیه در فلسفۀ سیاسی به معرفی مفهوم موانع داوری در فلسفۀ سیاسی رالز می­پردازیم و نشان می­دهیم که تأثیر این موانع چگونه از رسیدن به داوری­های معین دربارۀ موضوعات سیاسی، اخلاقی و دینی جلوگیری می­کند و به نوعی کثرت­گرایی سیاسی می­انجامد. پس از شرح این مفهوم مشکل عدم­تقارن را که انتقادی ...  بیشتر