پوپر، اصل عقلانیت و نظریه‌های اقتصادی

علی ملکی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1387، ، صفحه 103-136

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5756

چکیده
  مفهوم «عقلانیت» از مفاهیم محوری و پرکاربرد در بسیاری از نظریه‌های مطرح در علوم اجتماعی به طور کلی، و علم اقتصاد به طور خاص است. اهمیت منطقی و روش‌شناختی این مفهوم از یک طرف و منازعات و مباحثات بسیار بر سر تعریف و جایگاه آن از طرف دیگر، دانشمندان و نظریه-پردازان زیادی را بر آن داشته است تا بخشی از فعالیت‌های تحقیقاتی خود را به ...  بیشتر