جهت سور و جهت حمل در منطق قدیم

محمدعلی اژه ای

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1387، ، صفحه 91-101

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5755

چکیده
  خواجه نصیرالدین در مبحثی دربارۀ انعکاس قضایای ممکنه در کتاب اساس الاقتباس می‌گوید: «پس معلوم شد که این اعتبار مقتضى فساد انعکاس ممکنات است و مؤدى به مذهبى است که نزدیک باشد به مذهب آن جماعت که اطلاق و ضرورت و امکان را به اسوار متعلق گردانند». خواجه در این عبارت اطلاق جهت بر سور را نظر جماعتی از منطق‌دانان می‌داند و نه عموم آنها، ...  بیشتر