مبادی نفس‌شناسی با ابتنا بر نسبت نظر و عمل نزد مشّاء و سانکهیا

محمد کریمی؛ جبّار امینی؛ جمشید جلالی شیجانی

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1401، ، صفحه 109-138

https://doi.org/10.22054/wph.2022.52189.1852

چکیده
  در میان مکاتب یونان باستان، تفکّر ارسطویی نظام‌مندترین مکتب فلسفی به شمار می‌آید و ازجمله شاخصه‌های مهم آن، توجّه ویژه به حوزة عمل است. امّا به‌موازات آن، در مشرق زمین نیز، برخی مکاتب هندی با بهره‌مندی از منابع معرفتی متنوّع ازجمله وداها و اوپانیشادها فعّال بودند. از این میان، مکتب سانکهیه با طرح مبانی هستی شناختی خاص به‌ویژه ...  بیشتر