پدیده عشق در حیوانات از دیدگاه حکمت صدرایی

حمیدرضا میرزایی

دوره 17، شماره 66 ، تیر 1400، ، صفحه 151-176

https://doi.org/10.22054/wph.2021.58004.1937

چکیده
  این بررسی به منظور تبیین دیدگاه هستی شناسی صدرایی در مورد ماهیت پدیده عشق غریزی و نهفته در وجود حیواناتِ غیر انسانی با استفاده از روش پیمایشی و نیز تحلیلی - توصیفی (اسنادی کتابخانه ای) انجام شده است. موسس حکمت متعالیه معتقد است که در کلِّ عالم هستی، از پست ترین موجودات تا عالی ترین آن‌ها عشق سَریان دارد. بر اساس نظر ملاصدرا، حیوان یکی ...  بیشتر