بررسی نقشِ «ماشین» بر تغییر معنای «مکان» در اتوپیاهای مدرن

سید سجاد شریعتی؛ محمدرضا عرب بافرانی

دوره 15، شماره 60 ، دی 1398، ، صفحه 125-157

https://doi.org/10.22054/wph.2019.43752.1738

چکیده
  اتوپیاها، نقشی اساسی در شکل دادن به تصاویر ذهنی بازیگران و ساخت آیندۀ بشر دارند و شاید اندیشیدن به یک آیندۀ مطلوب عمری به قدمت تاریخ بشر داشته باشد. با این حال پس از مور، دوران مدرن اتوپیانویسی با ویژگی‌‌های خاص خود آغاز گردید. یکی از مهم‌‌ترین تحولات اتوپیاها از زمان مور تاکنون تغییر در معنای «مکان» و بالتبع «زمان» در ...  بیشتر