بررسی امکان ردِّ شکاکیت فلسفی با پذیرش برون‌گرایی معنایی

حمید علایی نژاد

دوره 15، شماره 60 ، دی 1398، ، صفحه 159-183

https://doi.org/10.22054/wph.2020.43549.1736

چکیده
  برطبق آموزۀ برون‌‌گراییِ معنایی، معنای حداقل برخی از واژگان و در نتیجه محتوای حداقل برخی از حالات ذهنی، تا اندازه‌‌ای توسط جهانِ مستقل از ما متعیِّن می‌‌شود. برای اولین‌‌بار پاتنم تلاش می‌‌کند تا با ارائۀ استدلالی نشان دهد که قبول برون‌‌گرایی منجر به ردِّ شکاکیت نسبت به جهان خارج می‌‌شود. این استدلال دارای نقایصی است؛ به ...  بیشتر