رابطه‌ی حق و تکلیف در نظام سیاسی از دیدگاه کانت

منوچهر صانعی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1384، ، صفحه 7-21

https://doi.org/10.22054/wph.2005.6658

چکیده
  در فلسفه کانت حق و تکلیف از مفاهمی متضایفند، یعنی دیگران حقوقی بر ما دارند و ما باید حقوق آنها را ادا کنیم و ادای حقوق دیگران تکلیف ماست. ما نیز حقوقی بر دیگران داریم که آنها باید آن را ادا کنند. تکلیف عملی است که انسان ملزم به ادای آن است. الزام عبارت است از وابستگی اراده‌ی کسی که مطلقاً خیر نیست، به اصل استقلال یا خودبسندگی: در حالی‌که ...  بیشتر