سلامت معنوی از دیدگاه «رنه دکارت» و «علامه طباطبائی»

رحمت الله موسوی مقدم؛ امیر عباس علیزمانی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1390، ، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22054/wph.2012.6130

چکیده
  در این مقاله به بررسی تطبیقیِ موضوع سلامت معنوی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان سلامت که اخیراً در سازمان جهانی بهداشت به مؤلفه‌های قبلی سلامت، یعنی جسمی، روانی و اجتماعی اضافه شده است، از دیدگاه دکارت به عنوان مؤسس فلسفة جدید غرب، و علامه طباطبائی به عنوان نمایندة فلسفه و فرهنگِ اسلامی، می‌پردازیم. نزد دکارت، سلامت معنوی به لحاظ ...  بیشتر