هم اکنون همگی پست‌مدرنیست هستیم! فلسفه آفریقا و دستورکار پست‌مدرن

ادیشنا افولیان

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1388، ، صفحه 95-120

https://doi.org/10.22054/wph.2009.6115

چکیده
  این مقاله تلاشی است در جهت فهم دقیق کاربرد مفهوم پستمدرنیسم در فلسفة آفریقا، و به تحلیل مشکلات پسااستعماری آفریقا میپردازد. ضرورت پرداختن به این مسئله پیامد افزایش حجم ادبیات مربوط به تفسیر پستمدرنیسم در مطالعات آفریقاست. کسانی که من آنها را «خردهگیر» مینامم دربارة مفهوم پستمدرنیسم در قارهای که با مشکلات مدرنیته دست و پنجه ...  بیشتر