مبانی معرفت‌شناسی مدرن

علی کرباسی زاده اصفهانی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1388، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22054/wph.2009.5770

چکیده
  مسئله شناخت، یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفه جدید است و حتی سرلوحه مباحث دیگر را تشکیل می‌دهد. در این مبحث معمولاً مسائلی چون مبنا و منبع شناخت، ابزار و روش شناخت، متعلق و قلمرو شناخت، معیار اعتبار شناخت و هدف و غایت شناخت بررسی میشوند. در این مقاله، برآنیم با در نظر گرفتن این مؤلفه‌ها به بررسی مبانی معرفتشناسی مدرن بپردازیم و توانایی ...  بیشتر