نشانه‌شناسی رسانه‌ها و معضلة فلسفی تکنولوژی و معنا

حسین هوشنگی؛ محمدرضا روحانی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1391، ، صفحه 117-140

https://doi.org/10.22054/wph.2012.5840

چکیده
  عقلانیت مدرن، با گذار از سنت و نقد مبانی و مبادی آن و برپایة علل و عوامل ذهنی و عینی که حاصل چندین قرن تحولات عمیق در عرصه‌های گوناگون بشری بود، سبک زندگی متفاوتی را رقم زد که یکی از مهمترین شاخص‌های آن تجلیات تکنیکی بشر در بستر تسلط وی بر طبیعت بود؛ برخی چون مارتین هایدگر(1976-1889) تکنولوژی را زادة دنیای غرب و متأثر از مبانی آن قلمداد ...  بیشتر