بلاتلاتردیه‌ای بر نظریة خطا در فلسفة اخلاق براساس تکامل زیستی

حسن میانداری

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1390، ، صفحه 67-86

https://doi.org/10.22054/wph.2011.5817

چکیده
  نظریة خطا را در فلسفة اخلاق جدید جان مکی مطرح کرد. بر اساس این نظریه، تمام قضایای اخلاقی کاذب‌اند. از دهة 1970 به این سو، تلاش گسترده‌ای برای تبیین اخلاق با استفاده از نظریة تکامل زیستی شده است. مایکل روس، اول بار از تبیین تکاملی اخلاق برای دفاع از نوعی نظریة خطا استفاده کرد. بر اساس این نظریه، انتخاب طبیعی در تمام انسان‌ها توهم عینی ...  بیشتر