رویکرد علّی به ویژگی‌ها و مسئلۀ وحدت علم

حین شیخ رضایی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1387، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5747

چکیده
  در این مقاله ابتدا مفهوم تحقق چندگانه توضیح و نشان داده می‌شود که چگونه این مفهوم از نظر برخی اندیشمندان تقلیل‌پذیری علوم خاصی را مسدود می‌کند. سپس یکى از رویکردهاى اخیر به این مفهوم، یعنی رویکرد علّى، شرح داده می‌شود؛ و در ادامه استدلال خواهد شد که پذیرش رویکرد علّی می‌تواند استدلال تقلیل‌ناپذیری را با پرسش‌هایی مواجه سازد. ...  بیشتر