دریدا و مولوی در برابر فلاسفه

عامر قیطوری؛ حمید طاهری؛ جعفر میرزایی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1386، ، صفحه 77-92

https://doi.org/10.22054/wph.2008.5856

چکیده
  مطالعه حاضر بر آنست تا آراء شاعر و عارف ایرانی یعنی مولوی در باب تفکر فلسفی را در چارچوبی نوین و در کنار یکی از فلاسفه بنام فرانسوی یعنی ژاک دریدا مورد مداقه قرار دهد. آنچه این دو را می تواند به گونه ای به یکدیگر پیوند دهد برخورد نقادانه با ادعاهای بنیادین فلاسفه در دسترسی به حقیقت است. نزد هر دو عقل محصور در جهان مادی یا گرفتار در دلالتهای ...  بیشتر