بررسی تطبیقی آرای مارکس و شکسپیر

نصرالله امامی؛ محمدرضا کمالی بانیانی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1390، ، صفحه 19-42

https://doi.org/10.22054/wph.2012.6133

چکیده
  تفکر مارکسیستی دربارة فرهنگ، زمینة تحقیق و آموزش بسیاری را در گروه‌های دانشگاهی ادبیات فراهم کرده و نقش مهمی را در توسعة آثار نظری اخیر ایفا نموده است. فمینیسم، تاریخ‌گرایی جدید، ماتریالیسم فرهنگی، نظریة پسااستعماری و نظریة کوییر، همگی اندیشه‌هایی را دربارة محصول فرهنگی به دست می-دهند که از مارکس نشأت گرفته است، و مهم‌تر آنکه ...  بیشتر