ناسازگار باوری و اصل انتقال ضرورت

زینب ابوالقاسمی دهاقانی؛ محمد سعیدی مهر

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1394، ، صفحه 25-42

چکیده
  اصل انتقال ضرورت (transfer of necessity) (پیامد امری ضروری، خودش نیز ضروری است)، رکن استدلال پیامد  (consequent argument) که باور به ناسازگاری ارادة آزاد با تعیّن علّی  (determinism)را موجّه می کند؛ به حساب می­آید. ثبات جریانات علّی حاکم بر پدیده­های طبیعی و گذشتة اجتناب­ناپذیر به ضمیمة اصل انتقال ضرورت ما را به این نتیجه می­رساند که تمام رخدادهای ...  بیشتر