راهکاری در حل منازعة «لیوتار و هابرماس» در مورد «زبان و اجماع عمومی»

هادی آجیلی؛ محسن سلگی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1395، ، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22054/wph.2016.7291

چکیده
  ژان فرانسوا لیوتار، متأثر از لودویگ ویتگنشتاین و نظریة بازی‌های زبانی قائل به اصالت «تکثر و تفاوت» می‌شود. اما یورگن هابرماس به دنبال «اجماع عمومی» و سیطرة کلیتی اندام‌و‌ار بر جامعه است؛ هدفی که از نگاه ساختارگرایانة سوسوری به زبان توشه‌گیری می‌کند. این مقاله کوشیده است تا با نقد نگاه رادیکال لیوتار و نیز تفسیر وی از ...  بیشتر