روایتگری بدن و خودرنجوری رستگارانه در شخصیت‌های آثار ساموئل بکت، با نظر به ثنویت دکارتی

امین عباسپور؛ امیر نصری

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1401، ، صفحه 127-154

https://doi.org/10.22054/wph.2022.68779.2086

چکیده
  اگر جستجوی انحاء مختلف وجود و نیز بررسی قابلیت‌های زبان از کلیدی‌ترین مسائل اندیشة ساموئل بکت باشند، بی‌شک وی این دو را جهت شناخت هرچه بهتر آدمی و برقراری ارتباط با جهان پیرامون به کار می‌گیرد. بکت متأثر از ثنویت‌گرایی دکارتی بر این باور است که مفارقت جوهری نفس و بدن باعث شده زبان آدمی ذاتاً از برقراری ارتباط با جهان پیرامون ناتوان ...  بیشتر