واکاوی مفهوم لَختی و ارتباط آن با نظریه میل ابن‌سینا از بستر تعریف حرکت

محمدعلی لطفی؛ حبیب اله رزمی؛ یارعلی کرد فیروزجایی

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1401، ، صفحه 155-183

https://doi.org/10.22054/wph.2022.64274.2028

چکیده
  از تحلیل مفهوم لَختی یا اینرسی دو معنا برداشت می‌شود. به معنای مقاومت جسم در برابر تغییر حالت را همه قبول دارند، اما معنای دوم یعنی بقای جسم بر حالت سکون یا حرکت مستقیم‌الخط یکنواخت (قانون اول نیوتن)، متوقف بر این است که تعریف ما از حرکت و سکون چه باشد. اگر تعریف دکارتی یعنی حالت بودن حرکت و سکون را بپذیریم، معنای اخیر پذیرفتنی است، ...  بیشتر