نظریه ذات‌گرایانه ابتنا و چالش مبناگرایی

میثم زندی گوهرریزی؛ داود حسینی

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1401، ، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22054/wph.2022.66573.2057

چکیده
  نظریه ابتنا ساختاری لایه‌بندی شده از واقعیات ارائه می‌دهد. اگر واقعیت‌های شامل رابطه ابتنا را در نظریه وارد کنیم، وضعیت آن‌ها در سلسله‌مراتب واقعیت‌ها چیست؟ طبق اصل خلوص این واقعیت‌ها نمی‌توانند بنیادین باشند چرا که شامل بخش غیربنیادین هستند. آن‌ها ناگزیر باید بر واقعیتی دیگر مبتنی باشند. غیربنیادین بودن این واقعیت‌ها، به ...  بیشتر