سودآوری فلسفه برای سازمان‌ها و شرکت‌ها

نرگس نظرنژاد؛ مریم عسگری

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1400، ، صفحه 183-210

https://doi.org/10.22054/wph.2021.62492.2002

چکیده
  مقالۀ حاضر، حاصل پژوهشی میان­رشته­ای در باب فلسفه و مدیریت و در حوزۀ فلسفۀ کاربردی است و در آن، از این پیش­فرض دفاع شده است که فلسفه می­تواند از طریق خدماتی که به مدیران سازمان­ها ارائه می­دهد، کارایی و سودآوری مجموعه­های تحت مدیریت آنان را افزایش دهد. خدمات مورد ادعای مقاله، در سه سطح  بررسی شده است: اندیشه­های فیلسوفان ...  بیشتر