اتصالِ دنیا و آخرت بر بُنیان اصالت وجود

میلاد نوری یالقوزآغاجی؛ مجید احسن

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1401، ، صفحه 209-230

https://doi.org/10.22054/wph.2022.60871.1977

چکیده
  اندیشة مدرن با نگاه به پیوندهای زمانی‌ مکانی انسان و با تأکید بر علم، تکنولوژی و سعادتِ زمینی، توجه به سعادت غایی و اُخروی را به‌مثابه گونه‌ای زُهدورزی نادیده انگاشته است که ازجمله نتایجش ملالت و پوچی است. این درحالی است که در زیست‌جهان پیشامدرن، آدمیان با تأکید بر سعادت اخروی، اهمیت حیات و سعادت این‌جهانی را نادیده انگاشته و زندگی ...  بیشتر