مدیر مسئول


غلامرضا ذکیانی دانشیار فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

فلسفه

 • zakianyyahoo.com

سردبیر


احمدعلی حیدری استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

فلسفه

 • aah1342yahoo.de

مدیر داخلی


معصومه سوری دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

برنامه ریزی درسی

 • hekmatvafalsafehgmail.com

اعضای هیات تحریریه


مهدی دهباشی استاد فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

فلسفه

 • mdehbashi2002yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر مصلح استاد فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فلسفه

 • aamoslehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


فرشته نباتی دانشیار فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فلسفه

 • fnabatiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید یحیی یثربی استادفلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

حکمت

 • yahyayasrebi.org

اعضای هیات تحریریه


احمدعلی حیدری دانشیار فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

فلسفه

 • aah1342yahoo.de

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا ذکیانی دانشیارفلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فلسفه

 • zakianyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید حمیدرضا طالب زاده استاد فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.

فلسفه

 • talebzadeut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمدرضا حسینی بهشتی دانشیار فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.

فلسفه

 • mrbeheshtiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد سعیدی مهر استاد فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

فلسفه

 • saeedimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


شهین اعوانی دانشیار فلسفه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران.

فلسفه

 • shahin.awaniyahoo.com

ویراستار


مریم پرویزی دکتری فلسفه تطبیقی

فلسفه

ویراستار انگلیسی


ارغوان عمرانی پور کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

زبان انگلیسی

 • arghavanomranigmail.com

صفحه آرا


سعید قاسمی پرشکوه دکتری زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی