مدیر مسئول


غلامرضا ذکیانی دانشیار فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

فلسفه

 • zakianyyahoo.com

سردبیر


احمدعلی حیدری استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

فلسفه

 • aah1342yahoo.de

دبیر تخصصی


مریم پرویزی دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

فلسفه تطبیقی

مدیر داخلی


معصومه سوری دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

برنامه ریزی درسی

 • hekmatvafalsafehgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


رولاند پیچ Professor a.D. Ludwig-Maximilians-Universität München;
Professor Emeritus, Ludwig-Maximilians-University Munich

فلسفه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مختار یحیایف رئیس دانشکده روانشناسی و فلسفه، استاد و رئیس گروه فلسفه و علوم اجتماعی-سیاسی دانشگاه دولتی داغستان (فدراسیون روسیه)، روسیه

فلسفه و و علوم اجتماعی- سیاسی

اعضای هیات تحریریه


مهدی دهباشی استاد فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

فلسفه

 • mdehbashi2002yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر مصلح استاد فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فلسفه

 • aamoslehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


فرشته نباتی دانشیار فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فلسفه

 • fnabatiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید یحیی یثربی استادفلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

حکمت

 • yahyayasrebi.org

اعضای هیات تحریریه


احمدعلی حیدری دانشیار فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

فلسفه

 • aah1342yahoo.de

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا ذکیانی دانشیارفلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

فلسفه

 • zakianyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید حمیدرضا طالب زاده استاد فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.

فلسفه

 • talebzadeut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمدرضا حسینی بهشتی دانشیار فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.

فلسفه

 • mrbeheshtiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد سعیدی مهر استاد فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

فلسفه

 • saeedimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


شهین اعوانی دانشیار فلسفه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران.

فلسفه

 • shahin.awaniyahoo.com

ویراستار انگلیسی


ارغوان عمرانی پور کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

زبان انگلیسی

 • arghavanomranigmail.com

صفحه آرا


سعید قاسمی پرشکوه دکتری زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی