نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

2 فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران

چکیده

بررسی موضوع «خطا» در کنار موضوع معرفت برای افلاطون اهمیت بسیاری دارد و در چارچوب تعریف معرفت به باور درست در ثئای‌تتوس به دنبال تبیین امکان باور خطاست. او پیشنهادهایی را به منظور تبیین موضوع باور خطا ارائه می‌کند. دو پیشنهاد او که یکی مبتنی بر مفاهیم دانستن‌ـ ندانستن، و دیگری مبتنی بر مفاهیم بودن‌ـ نبودن است، دو معما برای باور خطا پیش رو می‌نهد. در ادامه، او سه راه حل برای تبیین باور خطا ارائه می‌کند. هر یک از این پیشنهادها به دقت بررسی می‌شود، اما تمام طرق بی‌نتیجه باقی می‌ماند و تلاش‌ها به جایی نمی‌رسد. در اینجا، افلاطون درصدد است که نشان دهد استناد و اتکای صرف بر جزئیات به عنوان متعلَّقات معرفت حقیقی، منجر به عدم امکان تبیین باور خطا می‌شود. در این مقاله، ابعاد مختلف موضوع باور خطا تحلیل و بررسی می‌شود تا به نظریات افلاطون در رسالة ثئای‌تتوس دست یابیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Plato and the Mystery of False Belief in Theaetetus

نویسندگان [English]

  • Ahmad Asgari 1
  • maedeh eslamloo 2

1 Member of Faculty

2 philosophy, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University, tehran, iran

چکیده [English]

The issue of "error", along with the subject of knowledge, is very important for Plato and in the context of defining knowledge as the right belief in Theaetetus, it seeks to explain the possibility of mistaken belief. He offers suggestions to explain the issue of error beliefs. He offers two proposals, one based on the concepts of knowing and not-knowing, and the other based on the concepts of being and not-being, puts two puzzles to believe in error, and both of these are two puzzles to believe in error. Then, he presents three solutions to false belief. Each of these suggestions is carefully reviewed. But all the ways will remain in vain and the efforts are fruitless. Here, Plato seeks to show that the mere reliance on detail as what true knowledge belongs to it, leads to the impossibility of explaining false belief. In this paper, different aspects of the issue of error belief are analyzed to reach Plato's views in the Theaetetus treatise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • True belief
  • Theaetetus
  • False belief
  • Plato
افلاطون. (1380). مجموعة آثار (ج 1ـ 3). ترجمة محمدحسن لطفی. تهران: خوارزمی.
تسلر، ادروارد. (1395). کلیات تاریخ فلسفه. ترجمة حسن فتحی. تهران: حکمت.
کاپلستون، فردریک. (1386). تاریخ فلسفه جلد یک (یونان و روم). ترجمة سید جلال‌الدّین مجتبوی. تهران: علمی و فرهنگی
Ackrill, John. (1966). “Plato on False Belief: Theaetetus 187-200”. Monist 50. Pp 383-402.
Benson, H. (1992). “Why Is There a Discussion of False Belief in the Theaetetus?”. Journal of the History of Philosophy. Vol. 30. Pp. 171-199.
Bostock, David. (1988). Plato’s Theaetetus. Oxford: Clarendon Press.
Burnyeat, Myles. (1990). The Theaetetus of Plato. Indianapolis: Hackett Publishing.
Cornford, Francis M. (1935). Plato’s Theory of Knowledge: The Theaetetus and the Sophist of Plato. New York: Dover Philosophical Classics.
Fine, Gail. (1979). “False Belief in the Theaetetus”. Phronesis, Vol. 24. Pp70-80.
Giannopoulou, Zina. (2013). Plato's Theaetetus as a Second Apology. Oxford: Oxford University Press.
Matthews, Gareth b. (1988). “A Puzzle in the Plato: Theaetetus 189-190”. Philosophical Analysis. Pp 3-15.
McDowell, John. (1973). Plato: Theaetetus. Oxford: Clarendon Press.
Plato (1961). The Collected Dialogues, edited by Edith Hamilton and Huntington Cairns. Princeton: Princeton University Press
Rowett, Catherine. (2012). “On Making Mistakes in Plato: Theaetetus 187c-200d”. Topoi. Vol. 31. Issue 2. Pp. 151-166.
Sedley, David. (2004). The Midwife of Platonism. Oxford: Clarendon Press.