نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فلسفه دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

3 عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه تبریز

چکیده

مرلوپونتی در پدیدارشناسی ادراک می‌کوشد تا از تبیین سنّتی قصدیت فراتر رود و به این منظور به توصیف پدیدارشناسی بدن می‌پردازد. به نظر مرلوپونتی، میان جهان و آگاهی جدایی وجود ندارد و این دو در هم گره خورده‌اند. آگاهی برای مرلوپونتی، سوژة محضی نیست که مقوّم ذوات و ماهیات لایزال باشد و به پدیدارها معنا ببخشد، بلکه بدن‌ـ سوژه‌ای است که روی به جهان دارد و نمی‌تواند از این حوزة عملی که در جهان دارد، جدا شود. اعیان این سوژه‌ـ بدن نیز در همین حوزة پدیداری قرار دارند که با روی آوردن بدن زیسته به آن‌ها تعین می‌یابد و از ابهام خارج می‌شوند و از این طریق، معنای آن‌ها متولد می‌شود. بر این اساس، قصدیت از نظر مرلوپونتی، جهت‌گیری در جهان و روی داشتن به خود جهان است و حالات قصدی در برخوردها یا حالات جسمانی واقع در نوعی محیط فیزیکی و انضمامی تحقق می‌پذیرند. در این مقاله، می‌کوشیم تا تفسیری از مفهوم قصدیت از منظر مرلوپونتی ارائه دهیم که خود آن را «قصدیت عملی» می‌نامد و تفاوت‌ها و مشابهت‌های آن را با قصدیت هوسرل تبیین کنیم. تفاوت اصلی دیدگاه این دو فیلسوف در نقد مرلوپونتی بر ساختار نوئسیس‌ـ نوئمای هوسرل است. او ادعا می‌کند که معنا، ذاتی حوزة پدیداری است و امکان ندارد از طریق تمایز میان مادّه و صورت تجزیه و تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Merleau-ponty’s Critical Approach to Husserl’s Intentionality

نویسندگان [English]

  • SOMAYEH rafigi 1
  • Muhammad Asghari 2
  • Mahmoud Sufiani 3

1 PHILOSOPHY OF TABRIZ UNIVERSITY

2 https://orcid.org/0000-0003-3874-4702

3 Assistant professor- philosophy group-Tabriz university

چکیده [English]

In the phenomenology of perception, Merleau-Ponty tries to transcend the traditional explanation of intentionality and therefore he describes the phenomenology of the body. According to Merleau-ponty, there is no separation between the world and consciousness and these two are completely tied together. Conciseness for Merleau-ponty is not a mere subject which constitute the eternal essences and natures and gives meaning to phenomena, but it is the body-subject that direct toward the world and cannot be separated from this field of action in the world. The objects of this subject-body are also in the phenomenal fielding that determined by directing the lived body toward them and it comes out of ambiguity and thus, their meaning is born. Accordingly, intentionality for Merleau -Ponty, is the orientation in the world and directedness toward the world itself, and the intentional states are realized in collisions or physical states in a physical and concrete environment. In this paper, we try to provide an interpretation of the concept of intentionality from the perspective of Merleau-ponty, which he calls it "practical intentionality", and we want to express its differences and similarities with Husserl’s intentionality. The main difference between the views of these two philosophers is in Merleau-ponty’s criticism on Husserl’s of Noesis-Noema structure. He claims that meaning is intrinsic to the phenomenal field and it is not possible to analyze it by a distinction between matter and form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intentionality
  • Merleau-ponty
  • Practical intentionality
  • Directedness
  • Subject-Body
  • Noesis-Noema
مرلوپونتی، موریس. (1394). جهان ادراک. ترجمة فرزاد جابرالأنصار. تهران: ققنوس.
کارمن، تیلور. (1394). مرلوپونتی. ترجمة مسعود علیا. تهران: ققنوس
Brentano, F. (1995). Psychology from an Empirical Stand Point. Trans by Rancorello and Terrell. New York and London: Routledege.
Dillon, (1988). Merleau-ponty’s Ontology. Indiana University Press.
Heidegger, Martin. (1985). Being and Time. Trans by Macquarie and Robinson.
Husserl, E. (1969). Formal and Transcendental Logic. Trans by Cairns, D. & Martinus Nijhoff.
------------ . (1970). The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. Carr, D. Northwestern University Press.
------------ . (1983). Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy I. Trans. By R.Rojcewicz & A.Schuwer. Dordrecht: Kluwer.
------------ . (1999). The Idea of Phenomenology. Trans. by L. Hardy. Dordrecht: Luwer.
L’cart, (2010). “Merleau-ponty’s Separation from Husserl”. Merleau-Ponty at the Limits of Art, Religion, and Perception. Edited by Kascha Semonovitch & Neal De Roo. Continuum.
McIntyre, R. & Woodruff Smith, D. (1989). “Theory of Intentionality”. Husserl’s Phenomenology: A Textbook. Washington: Center for Advanced Search in Phenomenology and University Press of America.
Merleau- ponty, M. (1964). a. “The Philosopher and His Shadow”. Signs. Trans. by R. McCleary. Evanston. IL: Northwestern University Press.
------------------------ . (1964). b. The Primacy of Perception. Ed. James Edie. Evanston. IL: Northwestern University Press.
------------------------ . (1967). Structure of Behavior. Trans by Fisher, A. Boston: Beacon Press.
------------------------ . (2005). Phenomenology of Perception. Trans by Smith, C. Routledege: Taylor and Francis Company.