نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه

چکیده

در این مقاله، از تفسیر قاعده‌محورانه از فایده‌گرایی جان استوارت میل دفاع می‌کنیم. ابتدا اندکی این دوگانة متأخر و جدید در فلسفة اخلاق فایده‌گرایی را توضیح می‌دهیم. فایده‌گرایان به دو دستة کلّی قاعده‌محور و عمل‌محور تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی متأخر است، ولی به نظر ما فایده‌گرایی میل نیز از نوع قاعده‌محور است. او اصل فایده را نه مستقیم و بی‌واسطه که با وساطت قواعد به میدان عمل می‌آورد و فقط در هنگام وضع قواعد یا تعارض قواعد به آن اصل بنیادین متوسل می‌شود. برای دفاع از قاعده‌محوری میل، ابتدا به تفسیر ارمسون اشاره می‌کنیم و آنگاه هفت استدلال موافقان و مخالفان قاعده‌محوری میل را بررسی می‌کنیم و در این بررسی، سخن موافقانی مثل ارمسون را تقویت و کلام مخالفانی مثل کریسپ را نقد می‌کنیم. سپس پنج شاهد نیز برای تحکیم مدعای خودمان می‌آوریم که با توجه به آن‌ها، تفسیر ما از فایده‌گرایی قاعده‌محور میل تقویت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

John Stuart Mill; Act or Rule Utilitarianism

نویسنده [English]

  • hamze hatampouri

Allame University

چکیده [English]

In this paper, we defend the rule-based interpretation of John Stewart Mill's utilitarianism. First, we will explain briefly this recent and new dualism in the philosophy of utilitarian ethics. In general, Utilitarianists are divided into two categories: Rule-based and action-oriented. This is a recent division, but in our opinion, Mill's Utilitarian is rule-based. He uses the principle of utility through the intermediation of rules, not direct and immediate and he uses that fundamental principle only when creating rules or contradicting the rules. In order to defend this claim, we first refer to Ermeson’s interpretation and then we will examine seven arguments of adherents and opponents of Mill's rule utilitarianism and in this review, we will amplify the words of supporters like Ermeson and criticize the words of opponents like Crisp. Then we will bring five witnesses to consolidate our claims which according to them, our interpretation of the rule-based utilitarianism of Mill is strengthened and supported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rule-utilitarianism
  • Act-utilitarianism
  • Principle of utility
  • Moral rules
  • Maximum happiness
ارمسون، جی. ای. (1382). «تفسیر فلسفة اخلاق جان استوارت میل». گردآوری فلیپا فوت. نظریه‌های فلسفة اخلاق. ترجمة حسین کاجی. تهران: روزنه.
اسمارت، جی. جی. (1382). «فایده‌گرایی حداکثری و حداقلی». گردآوری فلیپا فوت. نظریه‌های فلسفة اخلاق. ترجمة حسین کاجی. تهران: روزنه.
برنت، ریچارد. (1386). «اشکال‌های واقعی و ادعایی سودگرایی». ترجمة محمود فتحعلی. ارغنون. ش 16. صص 227ـ247.
رالز، جان. (1382). «دو مفهوم از قواعد». گردآوری فلیپا فوت. نظریه‌های فلسفة اخلاق. ترجمة حسین کاجی. تهران: روزنه.
مابوت، جی. دی. (1382). «تفسیرهایی از فایده‌گرایی میل». گردآوری فلیپا فوت. نظریه‌هایفلسفة اخلاق. ترجمة حسین کاجی. تهران: روزنه.
میل، جان. استوارت. (1388). فایده‌گرایی. ترجمة مرتضی مردیها. تهران: نی.
Brandt, Richard B. (1965). “Toward a Credible Form of Utilitarianism”. Consequentialism. Stephen Darwall. (2003). Oxford: Blackwell Publishing.
Crisp, Roger. (1997). Mill on Utilitarianism. London/ New York:Routledge.
Donner, Wendy. (2006). “Mill's utilitarianism”. The Cambridge Companion to Mill. John Skorupski (ED). Cambridge: Cambridge University Press.
Eggleston, Ben. (2014). “Act utilitarianism”. The Cambridge Companion to Utilitarianism. Ben Eggleston and Dale E. Miller (ED). Cambridge: Cambridge University Press.
Hare, R. M. (1965). Freedom and Reason. Oxford: Oxford University Press
Lyons, David. (1965). Forms and Limits of Utilitarianism. Oxford: Oxford University Press.
Miller, Dale. (2014). “Rule utilitarianism”. The Cambridge Companion to Utilitarianism. Ben Eggleston and Dale E. Miller (ED). Cambridge: Cambridge University Press.
Parfit, Derek. (2011). On What Matters. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press.
Smart, J. j. & Bernard Williams. (1973). Utilitarianism: For and Against. Cambridge: Cambridge University Press.
West, Henry. (2004).a. An Introduction to Mill's Utilitarian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.
-------------- . (2014). b. Mill and Utilitarianism in the Mid-nineteenth Century. The Cambridge Companion to Utilitarianism. Ben Eggleston and Dale E. Miller (ED). Cambridge: Cambridge University Press.