نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

چکیده

دازاین بنا بر تلقی رایج، عنوان فلسفی هایدگر است بر مفهوم کلی انسان؛ یعنی انسان مِن حیث هُو انسان. ولی بررسی دقیق‌تر آثار وی در سال‌های نزدیک به وجود و زمان نشان می‌دهد که او در حقیقت، نوع خاصی از انسان را در نظر دارد. از این ‌رو، هایدگر از راه‌های مختلفی می‌کوشد تعینات و تشخصات وجودی دازاین را روشن کند. یکی از راه‌های او، بررسی تشخصی است که دازاین از مابعدالطبیعه می‌گیرد. دازاین پیوند مستحکمی با مابعد‌الطبیعه دارد که هایدگر در آثار آن سال‌های خود، به‌تفصیل بدان می‌پردازد. او حتی قائل به این‌همانی دازاین و مابعدالطبیعه می‌شود. بدین اعتبار، دازاین وقتی حقیقتاً دازاین است که متعرّض مابعدالطبیعه و «پرسش راهنمای» آن، یعنی پرسش از موجود مِن حیث هو موجود شود. از سوی دیگر، او مابعدالطبیعه را پدیداری کاملاً انضمامی و تاریخی می‌داند که صرفاً در غرب و نه نزد هیچ ملت و فرهنگ دیگری تحقق یافته‌است. در نتیجه، چون دازاین وجوداً متعین به مابعدالطبیعة غربی و تاریخ آن است، پس هر انسانی هم نمی‌تواند باشد. اینکه هایدگر با دازاین در حقیقت، انسان اروپایی را در نظر دارد، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پژوهش حاضر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Metaphysical Identification of Heidegger's Dasein

نویسنده [English]

  • Seyed Masoud Zamani

Faculty Member

چکیده [English]

According to the common sense, Dazein is the Heidegger's philosophical title on the general concept of man; i.e. man in the true sense. But a closer examination of Heidegger's works in the near future of existence and time shows that he in fact considers a particular type of human being. Thus, Heidegger attempts in various ways to clarify Determinations and existences of Dasein. One of his ways is to examine the distinction that Dasein takes from metaphysics. Dasein has a strong link with metaphysics, which Heidegger explores in detail in his works of those years. He even says that Dazean is the same as metaphysics. Thus, when Dasein is really Dasein that it is in front of metaphysics and its guidance question. On the other hand, Heidegger sees metaphysics as a completely specific and historical phenomenon that has only been realized in the West and not in any other nation or culture. But because the existence of the Dasein is definite to western metaphysics and its history, so Dasein can not be any human.The most important consequence of the current research is that Heidegger, with Dasein, in fact, considers a European man.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eidegger
  • Metaphysics
  • Dasein
  • Our Today's Dasein
  • the Question of man
  • European modern human
یادآوری: چون مرجع اصلی مقاله مجموعه آثار (Gesammtausgabe) هایدگر است، در ارجاعات اختصار فارسی این تعبیر (م.آ.) آمده است. عدد اول، پیش از دو نقطه (از راست) شمارة مجلد مجموعة آثار و عدد پس از آن شمارة صفحه است.
زمانی، سید مسعود. (1393). «درآمدی بر فکر شرق و غرب در تفکر هایدگر». حکمت و فلسفه. س 10. ش 4. صص 83ـ98.
مجتهدی، کریم. (1376). دونس سکوتوس و کانت به روایت هیدگر. چ 1. تهران: سروش.
1. آثار هایدگر
Heidegger, Martin; Gesamtausgabe; Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 1975 ff..
Bd. 2 Sein und Zeit, 1977.
Bd. 3 Kant und das Problem der Metaphysik, 1991.
Bd. 4 Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, 1981.
Bd. 6.1 Nietzsche I, 1996.
Bd. 6.2 Nietzsche II, 1997.
Bd. 7 Vorträge und Aufsätze, 2000.
Bd. 9 Wegmarken, 21996.
Bd. 11 Identität und Differenz, 2006.
Bd. 12 Unterwegs zur Sprache, 1985.
Bd. 14 Zur Sache des Denkens, 2007.
Bd. 24 Der Grundbegriffe der Phänomenologie, 1975.
Bd. 27 Einleitung in die Philosophie, 2 2001.
Bd. 29/30 Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit, 1983.
Bd. 39 Holderlins Hymnen »Germanien«und»Der Rhein«, 21989.
Bd. 49 Die Metaphysik des deutschen Idealismus. Zur erneuten Auslegung von Schelling, 21991.
Bd. 67 Metaphysik und Nihilismus, 1999.
Martin Heidegger-Elisabeth Blochmann. Briefwechsel 1918-1969.; Hrsg. v. Joachim W. Storck; Deutsche Schillergesellschaft, Marbach a. Neckar 1989.
Biemel, Walter; Martin Heidegger mit Selbstzeugnissen und Bilddokumentationen; Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg 141998.
Von Herrmann, Friedrich-Wihelm; Heideggers "Grundprobleme der Phänomenologie". Zur "zweiten Hälfte von "Sein und Zeit"; Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M. 1991.
Zamani, Seyed Masoud; Martin Heideggers Denkweg im Lichte des Ost-West-Problems; Königshausen & Neumann, Würzburg 2012.