نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه پیام نور تهران

چکیده

پرسش از زندگی و حیات پیشینه‌ای به درازای تاریخ بشر دارد و مسئله‌ای است که در تطور تاریخ اندیشه، چهره‌های گوناگونی به خود گرفته‌است. امروزه این پرسش با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود تا بدانجا که حتی در محافل دانشگاهی به شکل گرایشی از فلسفة دین درآمده‌است. همچنین، در میان نحله‌های فلسفی گوناگون معاصر، فیلسوفان تحلیلی و زبانی با دقت و ژرف‌کاوی ویژه‌ای ساختار گوناگون گزاره‌های زبان را تحلیل کرده‌اند که تا حدودی در نگرش‌های رسالة منطقی ـ فلسفی ویتگنشتاین ریشه دارد. بنابراین، تحلیل ساختار منطقی پرسش از معنای زندگی و درستی یا نادرستی طرح آن در اندیشة ویتگنشتاین جذاب و نوین است؛ زیرا از یک سو، در اندیشة دوپارة وی، گزاره‌های برخی از علوم، مانند اخلاق، فلسفه، هنر، دین و متافیزیک به دلیل هم‌سو نبودن با معیارهای منطقی زبان، مهمل و بی‌معنا هستند و از سوی دیگر، باورهای ایمانی و عمل‌گرایانة وی، جلوه‌ای متفاوت به برداشت‌ها از زندگی و حیات انسان داده‌است. از این رو، تلاش ما این است که در مقالة حاضر، تناقض موجود در اندیشة ویتگنشتاین را در تناسب با پرسش مهم معنای زندگی بسنجیم و پاسخ احتمالی او را نقد و بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of the Logical Structure of Language and the Value and Meaning of Life in Wittgenstein's Thought

نویسنده [English]

  • alireza faraji

assistent professor of payamnoor

چکیده [English]

The question about life and living has a history as long as human history and it is a matter that has taken various faces in the evolution of thought history. Today, this question is being pursued more seriously, to the extent that it even became a branch of philosophy of religion in universities. Also, among various contemporary philosophical methods, analytic and linguistic philosophers have analyzed with precision and specificity the various structures of language propositions that are partly based on the attitudes of Wittgenstein's philosophical logic treatise. Therefore, analyzing the logical structure of the question of the meaning of life, and the correctness or inaccuracy of its design in Wittgenstein's thinking is attractive and new or modern; for, on the one hand, in his dual thought, propositions of some sciences such as ethics, philosophy, art, religion, and metaphysics are dumb and meaningless because they are not compatible with rational standards of language, and on the other hand, his faithful and pragmatic beliefs have led to different perceptions of human life and living. Hence, our attempt in the present article is to measure the contradiction and paradoxes in Wittgenstein's thinking in proportion to the important question of the meaning of life, and to review its possible answer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wittgenstein
  • Meaning of life
  • Philosophy
  • Logic
  • Language
  • Ethics
استرول، اوروم. (1394) ویتگنشتاین. ترجمة محسن طلایی ماهانی. تهران: حکمت.
بیات، محمدرضا. (1390). دین و معنای زندگی در فلسفة تحلیلی. تهران: دانشگاه ادیان و مذاهب.
پیرس، دیوید. (1379) ویتگنشتاین. ترجمة نصرالله زنگویی. تهران: سروش.
تیلمن، بی‌آر. (1382). ویتگنشتاین، اخلاق و زیبایی‌شناسی. ترجمة بهزاد سبزی. تهران: حکمت.
حسینی، مالک. (1394). ویتگنشتاین و حکمت. چ3. تهران: هرمس.
فسنکول، ویلهلم. (1385). گفتنی‌ها‌ـ ناگفتنی‌ها. ترجمة مالک حسینی. تهران: هرمس.
فن، کی.تی. (1381). مفهوم فلسفه نزد ویتگنشتاین. ترجمة کامران قره‌گزلی. تهران: مرکز.
کلاگ، جیمزسی. (1394). ویتگنشتاین در تبعید. ترجمة احسان سنایی اردکانی. تهران: ققنوس.
کنی، آنتونی. (1392). معماری ذهن و زبان در فلسفة ویتگنشتاین. ترجمة محمدرضا اسمخانی. تهران: ققنوس.
مانک، ری. (1388). چگونه ویتگنشتاین بخوانیم؟. ترجمة همایون کاکاسلطانی. تهران: فرهنگ صبا.
ماونس، هاوارد. (1388). درآمدی بر رساله ویتگنشتاین. ترجمة سهراب علوی‌نیا. تهران: طرح نو.
ویتگنشتاین، لودویگ. (1384). برگه‌ها. ترجمة مالک حسینی. تهران: هرمس.
ــــــــــــــــــ . (1389). پژوهش‌های فلسفی. ترجمة فریدون فاطمی. تهران: مرکز.
ـــــــــــــــــ . (1395). فرهنگ و ارزش. ترجمة امید مهرگان. چ4. تهران: گام نو.
ـــــــــــــــــ . (1395). در باب یقین. ترجمة مالک حسینی. چ4. تهران: هرمس.
ـــــــــــــــــ . (1385). کتاب آبی. ترجمة مالک حسینی. تهران: هرمس
ـــــــــــــــــ . (1394). رسالة منطقی ـ فلسفی. ترجمه و شرح سروش دباغ. تهران: هرمس.
Addis, Mark. (2006). Wittgenstein: A Guide For the perplexed. continuum publishing.
Arrington, Robert. (2001). Wittgenstein and Philosophy of Religion. London and New York: Routledge.
Braver, Lee. (2012). Groundless Grounds, (A Study of Wittgenstein and Heidegger). Mit Press.
Cavell, Stanley. (1979). The Claim Of Reason. Oxford: Oxford Uniersity Press.
Ellis, Jonathan. (2012). Wittgenstein and Philosophy of Mind. Oxford: Oxford University Press.
Geach, P.T(1988). Wittgensteins lectures on Philosophy Psychology. Harvester and Wheastsheaf Pub.
Grayling, A.C. (1996). Wittgenstein, past Master. New York: Oxford University Press.
Greve, Sebastian Sunday. (2016). Wittgenstein and the Creativity of Language. UK: Plagrave Macmillan.
Gunnell, G. John. (2014). Social Inquiry after Wittgenstein and Kuhen. Columbia University Press.
Hosseini, Reza. (2015). Wittgenstein and Meaning in Life. UK: Plagrave Macmillan.
Laborn, Tim. (2009). Wittgenstein and Theology. Continuum Publishing.
Moyal-Sharrock, Daniel, and etc. (2015). Mind, Language and Action. Vol. 22. Austrian Pub.
Stern, David G. (1995). Wittgenstein on Mind and Language. New York: Oxford University Press.
Tejedor, Chon. (2011). Starting with Wittgenstein. Continuu Publishing.
Williams, Meredith. (1999). Wittgenstein, Mind and Meaning. Routledg Pub.
Wittgenstein, Ludwig. (1979). Lectures on Philosophy (1932-33). Blackwell Pub.
Wittgenstein, Ludwig. (1998). Culture and Value. Edited by Georg Henrik. Blackwell Pub.