نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

با وجود تفاوت‌های بسیار میان کار فلسفی کانت و نیچه، شباهت‌های جالبی نیز در دیباچه‌های آن‌ها بر دو کتاب اصلی‌شان نیز به چشم می‌آید: فراسوی خیر و شر نیچه و نقد عقل محض کانت. در این دیباچه‌ها، این دو فیلسوف نقدهای خود از جزم‌باوری و متافیزیک را عرضه می‌کنند و از امیدهای خود برای فلسفة آینده سخن می‌گویند. این یک فلسفة آینده از نظر هر دو، از جزم‌باوری فاصله خواهد داشت. کانت اثر خود را در واقع تمهیدی بر این فلسفه می‌شمارد، در حالی که نیچه همچنان امید ظهور این فلسفه را در سر می‌پروراند. در این مقاله سعی شده است در سه بخش این مضامین بیان و شرح شود. در درآمد، صحنة شباهت‌های میان این دو دیباچه را ترسیم خواهیم کرد. در بخش دوم، منظور و مراد کانت و نیچه از جزم‌باوری را شرح داده، نشان می‌دهیم چرا آن‌ها از افول و مرگ جزم‌باوری سخن می‌گویند. بخش پایانی، نشان می‌دهد که چرا نیچه و کانت هر دو سودای یک فلسفة آینده را در سر دارند، فلسفة آینده‌ای که آثار خود را همچون تمهیدی بر آن تلقی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“Presupposing that truth is a female” A Comparison between Nietzsche’s Preface to the Beyond Good and Evil and Kant’s Preface to the Critique of Pure Reason

نویسنده [English]

  • hamidreza mahboobi arani

tarbiat modaress university, tehran

چکیده [English]

Despite many differences between Kant’s work and Nietzsche’s, there are some very interesting similarities between their prefaces to their two main books: Nietzsche’s Beyond Good and Evil and Kant’s Critique of Pure reason.In these prefaces, they both present critiques of dogmatism and metaphysics and hope for a philosophy of future which is far away from dogmatism. For Kant, it is still a critical metaphysics which he himself has built its foundation in Critique of Pure Reason, while for Nietzsche it still needs much work to emerge.  In the current study, it is tried to explain these themes in three parts. My introduction paves the way for showing the similarities. The second part indicates what Kant and Nietzsche exactly mean by dogmatism and why they both believe in its demise. Finally, I will end the study by expressing Kant’s and Nietzsche’s hope for a philosophy of future to which they regarded their books as a prelude. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dogmatism
  • Metaphysics
  • Critical philosophy
  • Empiricism
  • Philosophy of future
محبوبی آرانی، حمیدرضا (1393). زایش و مرگ تراژدی. تهران: نشر نی.
نیچه، فردریش (1375). فراسوی نیک و بد. ترجمه داریوش آشوری. تهران: انتشارات خوارزمی.
Burnham, Douglas (2007). Reading Nietsceh, An Analysis of Beyond Good and Evil. Acumen.
Clark, Maudemarie and Dudrick, David (2012). The Soul of Nietzsche’s Beyond Good and Evil. Cambridge University Press.
Clark, Maudemarie (2005) Green and Nietzsche on the Transcendental Tradition. International Studies in Philosophy 37. no. 3: 37–60
Diels, Hermann and Kranz, Walther (1992), Die Fragmente Der Vorsokratiker. Weidmann'sche Verlagsbuchhandlung; New edition.
Guyer, Paul (2014). Kant. Routledge.
Kant, Immanuel (2004), Prolegomena to Any Future Metaphysics That Will be Able to Come Forward as Science. translated and edited by Gary Hatfield.
Kant, Immanuel (1999). Critique of Pure Reason, trans. and ed. P. Guyer and A. Wood. Cambridge University Press.
Lampert, L. (2001) Nietzsche’s Task: An Interpretation of Beyond Good and Evil. NewHaven: Yale University Press.
Nietzsche, Fredrich (2009). Ecce Homo How To Become What You Are. translated by Duncan Large, Oxford University Press.
Nietzsche, Fredrich (2006). Thus Spoke Zarathustra. A Book for All and None. edited by Adrian Del Caro and Robert Pippin. Translated by Adrian Del Caro.
Nietzsche, Fredrich (2002). Beyond Good and Evil. Prelude to a Philosophy of the Future. edited by Rolf-Peter Horstmann and Judiths Norman. translated by Judith Norman.
Nietzsche, Fredrich (2008). Beyond Good and Evil. trans. Maion Faber. Oxford World's Classics.
 Nietzsche, Fredrich (2003). Beyond Good and Evil. tran. R. J. Hollingdale. Penguin Classics.
Nietzsche, Fredrich (1989). Beyond Good and Evil. trans. W. Kaufmann. Vintage.
Spir, A. (1877). Denken und Wirklichkeit. Versuch einer Ereuerung der kritischen Philosophie. 2nd ed., Leipzig: J. G. Findel.