نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

چکیده

فلسفۀ دین تفسیری معقول و منطقی از تجربه و زبان دینی است. فلسفۀ دین تا آنجا که به اندیشه دربارۀ دین مربوط می‌شود، با فلسفه درهم آمیخته است. تفکر فلسفی همواره خردگرا و به طرزی ژرف معقول بوده است. فلسفۀ دین تحلیلی عقلانی از تجربۀ دینی و مسئلۀ زبان دین است. در فلسفۀ دین، همچنان‌که در تفکر غربی و الهیات مسیحی بسط یافته است، ممکن است دو پرسش عمده به نمایندگی از پرسش‌ها و مسائلی که با استفادۀ دینی از زبان همراه می‌شوند، تشخیص داده شود: ما چگونه باید معنای اصطلاحاتی را بفهمیم که برای اطلاق کردن چیزهای خاصی به خداوند به کار می‌بریم؟ آیا این عبارات و اصطلاحات دربردارندۀ معانیِ یکسانی است وقتی آنها را برای خداوند یا در مورد مخلوقات استفاده می‌کنیم؟ مسئلۀ دیگر این است که خداوند به طرزی بنیادین و بی‌نهایت متفاوت از انسان‌ها و دیگر مخلوقات است و به نظر می‌رسد ممکن نباشد که این واژه‌ها و عبارات هم دربارۀ خداوند و هم مخلوقات به معنای یکسانی صادق باشد. در سالیان اخیر، شماری از تحلیل گفتمان‌های خداشناختی ارائه شده است. از این رو، این مقاله با مطرح ساختن تفسیر نمادین، که به نوبۀ خود بسط‌یافتۀ نمادگرایی در متون و آداب دینی است، به کاستن مسائل و مشکلات زبان دینی می‌پردازد. بنابراین، گام نخست این مقاله شامل مروری بر مسئلۀ زبان دین و تأملات فیلسوفان و خداشناسان بر آن است. سپس، ارتباط بین نمادگرایی و تفسیر و عملکرد آنها به نحوی تحلیلی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Revision in the Language of Religion by Symbolic Interpretation

نویسنده [English]

  • hassan jafari

Islamic Azad university , Azadshahr Branch

چکیده [English]

Philosophy of religion is an intellectual and logical interpretation of religious experience and language. It merges in philosophy so far as its philosophical thinking about religion is concerned. Philosophical thought is always rational and very deeply intellectual. It is a rational analysis of religious experience and the problem of the language of religion. In the philosophy of religion as it has developed in the Western philosophy and Christian theology, two main questions may be identified as representing problems associated with the religious use of language. How we ought to understand the terms which we use to predicate certain things of God? Do these terms bear the same sense when used of God and of creatures? Another problem is that God is so fundamentally and so enormously different from human beings and other creatures that it seems impossible for terms to be true of God and of creatures in just the same sense. In recent years a number of analyses of theological discourse have been suggested. Thus, this paper analyses a reduction the problem of the language of religion by discussing symbolic interpretation which is alternatively a development of symbolism in religious texts and practices. Therefore, the first of this paper includes the review of the problem of the language of religion and philosophers’ and theologians’ reflections on it. Secondly, it surveys the correlation between symbolism and interpretation and their function in analyzing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • symbol
  • Language
  • Interpretation
  • Religion
  • Philosophy