نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تمدن هر ملتی در بردارنده تمامی عناصر فرهنگی آن ملت است و اسطوره ها نخستین بن مایه های فرهنگی آن هستند. کارل گوستاو یونگ معتقد است اسطوره ها در روان جمعی هر ملتی حضور دارند و ویکو نیز عقیده دارد اندیشمندان هر عصری می توانند با بررسی اسطوره های ملت ها به اکتشاف دوباره تاریخ نائل شوند. اسطوره های باستانی به علت فرا تاریخی بودنشان نمونه هایی مثالی برای انسان کنونی هستند که شگفتی، حرمت گذاری و خطا پذیری انسان اولیه را از منظری فرا زمانی به انسان کنونی نشان می دهند. آگاهی فرا تاریخی از اسطوره ها موجب می شود ریشه های تمدنها شناخته شود و قدرت اداره و برنامه ریزی برای پیشرفت انسان حاصل شود. در مقاله پیش رو اسطوره های یونانی به عنوان ریشه ای ترین عناصر تمدن کنونی غرب با نگاهی فرا تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Meta-Historical Look at Greek Mythology

نویسنده [English]

  • maryam sane pour

چکیده [English]

The civilization of any nation covers all of its cultural elements, and the myths constitute their early cultural motifs. According to Jung, the myths are present in the collective unconscious of any nation while Vico believes that the scholars of any age would be able to discover the history through the study of myths. Due to their meta-historical nature, the ancient myths are good examples which meta-historically demonstrate the amazement, respect, and fallibility of early mankind to contemporary mankind. Meta-historical awareness of myths provides one with the opportunity to trace the origins of civilizations and facilitate mankind's progress. This article addresses the Greek myths as the most fundamental elements of modern Western civilization from a meta- historical perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • myth
  • Greece
  • Hesiod
  • Homer
  • Iliad
  • Odyssey
  • Meta-History