نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دانشگاه الزهرا

چکیده

این مقاله در صدد نشان دادن عینیت وجود زمان از دیدگاه ابن‌سینا و کانت است. به این منظور، ابتدا دیدگاه این دو فیلسوف دربارۀ کلیات بررسی شده و چگونگی اخذ کلیات از امور حسی و خارجی که نشان‌دهندۀ اتصاف خارجی مفاهیم کلی است، بیان شده است. سپس، عینیت زمان و به دنبال آن چیستی زمان از دیدگاه این دو فیلسوف شرح داده شده است. زمان بر اساس تعریف ابن‌سینا، از جملة ادراکات حقیقی و بر اساس تعریف کانت، از جملة مفاهیم ترکیبی پیشینی است. با توجه به تعریف ادراکات حقیقی و همچنین بر اساس تعریف مفاهیم ترکیبی پیشینی که محل تلاقی امور عینی با امور ذهنی است، عینیت زمان قابل اثبات می‌باشد. همچنین در این مقاله به مقولات مرتبط با زمان، از جمله مسبوق بودن حوادث به ماده و زمان و نیز جوهریت زمان اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kant's and Avicenna's Objective View of Time

نویسندگان [English]

  • ala turani 1
  • fatemeh delshad 2

چکیده [English]

This paper seeks to demonstrate Kant's and Avicenna's belief in the objectivity of time. First, their views on the generalities are studied and the manner in which they are extracted from tangible and external issues explained. Second, their views on the objectivity and nature of time are explained. Time is a real perception according to Avicenna and a synthetic a priori concept according to Kant. Since the real perceptions and synthetic a priori concepts are the confluence of subjective and objective issues, the objective nature of time is established. Moreover, time-related issues, including the dependence of events on matter, time and its essence are addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avicenna
  • Kant
  • Time
  • generalities
  • Objectivity
  • Nature
  • Essence