نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

بی‌تردید مرلوپونتی در تألیف کتاب پدیدارشناسی ادراک از آثار مختلف هوسرل، به‌ویژه کتاب ایده‌ها ... ІІ و تأملات دکارتی بهرۀ فراوانی برده است. اما تأمل در نوع نگرش مرلوپونتی دربارۀ ثنویت تن‌ـ‌سوژۀ دکارتی و مقایسۀ آن با دیدگاه هوسرل، تمایز میان این دو نوع نگرش را آشکار می‌سازد. اگرچه هوسرل در برخی آثارش بر پیوند نزدیک تن و سوژه تأکید می‌کند، اما اصرار او بر عناصری همچون تأویل پدیدارشناختی و سوژۀ استعلایی که القاگر استقلال ذهن از تن است، به مذاق مرلوپونتی چندان خوش نمی‌آید. او بیش از هوسرل بر وحدت روان‌ـ‌تنی شخص انسانی تأکید می‌کند و معتقد است هم تن دارای هویتی سوبژکتیو است و هم سوژه به‌واسطۀ تن‌یافتگی خود موجودی در عالم است، به‌گونه‌ای که او نیز همانند هیدگر بر این باور است که فقط با ملاحظۀ سوژه به‌مثابه موجودی‌ـ‌درـ‌عالم تبیین آگاهی امکان‌پذیر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Husserl, Merleau-Ponty and the Concept of Body Sense

نویسنده [English]

  • mohammad shokri

چکیده [English]

Maurice Merleau-Ponty has undoubtedly made extensive use of Edmund Husserl's works, particularly Ideas and Cartesian Meditations in writing his book Phenomenology of Perception. However, the difference between Merleau-Ponty and Husserl's views comes to light as soon as his approach to Cartesian dualism of body-subject is studied and his views are compared with those of Husserl. Although Husserl emphasizes on the close relation between body and subject in some of his works, Merleau-Ponty does not approve of his emphasis on elements like phenomenological interpretation and transcendental subject which imply the mind's independence from body. He surpasses Husserl in emphasizing the body-mind unity and believes that not only does the body have a subjective nature, but also the subject is a creature due to its embodiment. Like Martin Heidegger, he believes that the study of subject as a creature in the world makes the explanation of understanding possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dualism
  • transcendental subject
  • phenomenological interpretation
  • existential phenomenology
  • Embodiment