نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هرمنوتیک مدرن با تلاش‌های شلایرماخر برای گسترش حوزة هرمنوتیک آغاز شد. او سوء فهم را امری طبیعی قلمداد کرد و با اذعان به تداول و اجتناب‌ناپذیر بودن آن نتیجه گرفت که فهم همواره معادل تفسیر است. از نظر وی هر کنش فهم متضمن دو گونه تفسیر، تفسیر دستوری و تفسیر فنی یا روان‌شناختی است. تفسیر دستوری به بررسی کارکردها و مؤلفه‌های زبانی متن می‌پردازد، در حالی‌که در تفسیر فنی، متن به‌مثابۀ تجلی فردیت مؤلف و با توجه به رفتار خاص او با زبان، مورد مداقه قرار می‌گیرد. شلایرماخر معتقد است در هر یک از این دو حیطه، کنش فهم و تفسیر طی یک فرآیند دوری موسوم به دور هرمنوتیکی و از طریق حرکت ارجاعی مکرر انجام می‌شود. جوانب این حرکت در تفسیر دستوری همان عناصر مادی متن، یعنی جزء و کل هستند اما در تفسیر فنی، تفرد مؤلف نیز وارد چرخة فهم می‌شود. با این وجود، فهم تفرد مؤلف تنها هنگامی میسر است که مفسر از طریق حدس و بر اساس مقایسه با خود به دنیای ذهنی او راه یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Schleiermacher's View on Realization of Understanding

نویسندگان [English]

  • asghar vaezi 1
  • esmail ghaedi 2

چکیده [English]

The modern hermeneutics era began with Schleiermacher's attempts to expand the scope of hermeneutics. He declared misunderstanding natural. While admitting its being customary and inevitable, he concluded that understanding is always an act of interpretation. In his view, every act of understanding involves two modes of interpretation, i.e. grammatical interpretation and technical (also called psychological) interpretation. The former addresses the linguistic functions and features of text while the latter views the text as the realization of author's individuality, and studies it according to his/her dealing with the language. In Schleiermacher's belief, in each mode of interpretation, understanding and interpretation take place in a circular process known as hermeneutic circle. The grammatical interpretation focuses on physical aspects of text, i.e. the whole text and its individual parts. On the contrary, technical interpretation addresses the author's individuality. Understanding of author's individuality is made possible only when the interpreter makes guesses and comparisons with himself in order to find a way to the author's mental world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schleiermacher
  • hermeneutic circle
  • author
  • interpreter
  • Text
  • grammatical interpretation
  • technical interpretation
  • guess