نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادفلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از پیچیدگی‌های تئوری سوژه‌ی بدیو این است که او تعریف یکدست و مشخصی از سوژه ارائه نداده است؛ و ما در خوانش آثارش با تعاریف مختلفی از سوژه به‌خصوص سوژه‌ی هنر مواجهیم. پرسش اساسی این پژوهش این است که چگونه می‌توانیم تعریف جامع و قابل‌فهمی از سوژه‌ی هنر در تئوری سوژه‌ی آلن بدیو ارائه دهیم. با توجه به تلاش‌هایی که پیش‌ازاین در خصوص پاسخگویی به این پرسش صورت گرفته است این پژوهش بر آن است که پاسخِ نوینی را از این پرسش ارائه دهد. بدیو برخلاف پیشینیان ِ خود و بسیار تحت تأثیر لکان سوژه‌ای را معرفی می‌کند که در خلال یک رویۀ حقیقت ساخته‌می‌شود. سوژه‌ای که تا پیش از وقوع یک رخداد وجود نداشته است و در یک وضعیتِ تاریخی یا هنری ساخته‌می‌شود؛ اما پیچیدگی تعریف بدیو آن جاست که این سوژه علی‌رغم اینکه ویژگی‌های انسان، مثل وفاداری به یک رخداد را داراست اما فردِ انسانی نیست. بدیو در یک وضعیتِ هنری، هم اثر هنری، هم هنرمند را سوژه معرفی می‌کند؛ و ما با توجه به تعاریف بدیو و رویه‌ی سوژه شدگی در اندیشه‌ی بدیو به این پرسش پاسخ دادیم که در یک وضعیت هنری با جفت هنرمند-اثر به‌عنوان قسمی سوژه‌ی وفادار به رخداد هنری مواجهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Subject of Art from Alain Badiou's Point of View: Artist or Work of Art?

نویسندگان [English]

  • fatemeh rezazadeh 1
  • Ahmad Ali Heidari 2

1 Philosophy student of Allameh Tabatabai University Allameh Tabatabayi University

2 Professor of Philosophy at Allameh Tabatabai Universityfaculty of philosophy university of Allameh tabatabaeei

چکیده [English]

One of the complications of Badiou's theory of the subject is that he did not provide a uniform and specific definition of the subject; And in reading his works, we are faced with different definitions of the subject, especially the subject of art. The basic question of this research is how we can provide a comprehensive and understandable definition of the subject of art in Alain Badiou's subject theory. Considering the efforts that have been made before to answer this question, this research aims to provide a new answer to this question. Unlike his predecessors and greatly influenced by Lacan, Badiou introduces a subject that is created during a process of truth. A subject that did not exist before the occurrence of an event and is created in a historical or artistic situation; But the complexity of Badiou's definition lies in the fact that despite having human characteristics, such as loyalty to an event, this subject is not a human person. Badiou introduces both the artwork and the artist as subjects in an artistic situation; And according to Badiou's definitions and subjectization procedure in Badiou's thought, we answered the question that in an artistic situation we are faced with the artist-work pair as a part of the subject faithful to the artistic event.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alain Badiou
  • Faithful Subject
  • Subject Theory
  • State of Art
  • Art Subject
  • Subjectification
  • Art Occurrence.  
بدیو، الن. (1393). فلسفه، سیاست، هنر، عشق. ترجمۀ م. فرهادپور، ص. نجفی، ع. عباس‌بیگی. تهران: انتشارات فرهنگ‌صبا.
Badiou, Alain. (2001). Ethic: An Essay on the Understanding of Evil. (P. Hallward, Trans.) London: Verso.
Hallward, Peter. (2003). Badiou: a subject to truth. Minnesota: University of Minnesota Press.
Badiou, Alain. (2004). Infinite Thought: Truth and the Return to Philosophy. (O. Feltham and  J. Clemens, Ed and Trans) London. New York: Continuum.
------------------ . (2005). Being and Event (O. feltham, Trans.) London: continuum.
------------------ . (2008), Conditions. (S. Corcoran, Trans.) London: continuum.
------------------ . (2009). Logics of Worlds (A. Toscano, Trans) London: Continuum.
Badiou. Alain. with Tarby. Fabien. (2013), Philosophy and the Event (L. Burchill, Trans) Cambridge: Polity Press.    
Pluth.  E. (2010). Badiou: A PhilosoPhy of the NeW. Cambridge: Polity Press.
Biblography
Badiou, Alain. (2013). Philosophy, Politics, Art, Love. Translated by M. Farhadpour, P. Najafi, A. Abbasbeigi. Tehran: Farhang Saba Publication. [In Persian].*