نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عرفان و تصوف، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار الهیات، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار الهیات، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

عشق یکی از واژه‌های مهمی است که در اخلاق، فلسفه و عرفان و مکاتب مختلف فلسفی از جمله اگزیستانسیالیسم، مورد بحث قرار گرفته است. گابریل مارسل (1889-1973م)، فیلسوف فرانسوی قرن بیستم در تاملات فلسفی خویش با تفکیک «مساله» از «راز»، عشق را از مصادیق راز به­شمار آورده است. از نظر وی «راز» امری است که نمی­توان آن را از راه روش­های رایج در علوم و در قلمرو تفکر اولیه حل و فصل کرد، بلکه باید اذعان کرد که آن را باید در حوزه تفکر ثانویه مورد تامل قرار داد. همچنین از دیدگاه مارسل راز عشق به ساحت «بودن» متعلق است، نه به قلمرو «داشتن». در این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی، سعی کرده­ایم خطوط کلی اندیشه او را در این باب بیان کرده و لوازم معرفت­شناختی آن را از منظر روابط انسانی و پذیرش وجود دیگران در شبکه عاشقانه میان انسان­ها و پذیرش وجود موجودی متعالی در عشق به ماوراءالطبیعه، نفی شکاکیت، اثبات وجود جهان، کنار نهادن ذهنیت‌باوری و سوبژکتیویسم دکارتی مورد بحث قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Love and its Epistemological Implications in Gabriel Marcel's Thought

نویسندگان [English]

  • Tannaz Rashidinasab 1
  • Azim Hamzeian 2
  • Rostam Shamohammadi 3

1 Ph.D. Candidate in Mysticism and Sufism, Semnan University, Semnan, Iran

2 Associate Professor of Theology, Semnan University, Semnan, Iran

3 Assistant Professor of Theology, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The twentieth-century French philosopher Gabriel Marcel (1889-1973), in her philosophical work, distinguished between "decision" and "mystery", the interrelationship of love from the mysteries of mystery. In his view, "mystery" is something that cannot be solved by common methods in science and the realm of early thought; rather, it must be acknowledged that it must be considered in the realm of a secondary thought. In Marcel's view, too, the secret of love belongs to the realm of "being," not to the realm of "having." In this article, in a descriptive-analytical way, we have tried to express the general lines of his thought in this regard and its epistemological implications from the perspective of human relations and acceptance of the existence of others in the romantic network between human beings and acceptance of the existence of a transcendent being in supernatural love. Let us also discuss the negation of skepticism and the proof of the existence of the world and the abandonment of Descartes' belief in subjectivity and subjectivism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • Love
  • Mystery Other
  • Marcel
اسلامی، شهلا، محمدی، عبدالکریم. (1395). نسبت میان بودن و داشتن در فلسفه گابریل مارسل. هستی و شناخت، ج 3، 1، 61-78.
بلاکهام، ه.ج . (1368). شش فیلسوف اگزیستانسیالیست. ترجمه محسن حکیمی. چ 1. تهران: نشر مرکز.
بوبر، مارتین. (1386). من و تو. مترجمان ابوتراب سهراب و الهام عطاردی. تهران: نشر فروزان.
بوخنسکی، ا.م . (1383). فلسفه معاصر اروپایی. ترجمه: شرف­الدین خراسانی. چ 3. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
ترینور، برایان. (1396). دانشنامه فلسفی استنفورد: گابریل مارسل. ترجمۀ  سیدحسین حسینی. چ 1. تهران: ققنوس.
جمال­پور، بهرام. (1371). انسان و هستی. چ 1. تهران: نشر هما.
دنسی، جاناتان. (1385). آشنایی با معرفت‌شناسی معاصر. ترجمۀ حسن فتحی. تبریز: موسسه تحقیقات علوم اسلامی-انسانی دانشگاه تبریز.
کاپلستون، فردریک. (1392). تاریخ فلسفه. ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ و سیدمحمود یوسف­ثانی. ج 9. چ 5. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کانت، ایمانوئل. (1369). بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق. ترجمۀ  حمید عنایت و علی قیصری. چ 1. تهران: خوارزمی.
کین، سم. (1397). گابریل مارسل. ترجمۀ  مصطفی ملکیان. چ 3. تهران: هرمس.
گادامر، هانس گئورگ. (1396). هرمنوتیک دین و اخلاق. ترجمۀ  شهاب‌الدین امیرخانی. چ 1. تهران: نشر کتاب پارسه.
مارسل، گابریل. (1387). فلسفه اگزیستانسیالیسم. ترجمۀ  شهلا اسلامی. ویراستۀ مصطفی ملکیان. چ 2. تهران: نگاه معاصر.
___________. (1392). بودن و داشتن. ترجمۀ  صدیقه فراهانی. ویراستۀ بهزاد سالکی. تهران: نشر پارسه.
مصلح، علی­اصغر. (1384). فلسفه­های اگزیستانس. چ 1. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
مک­کواری، جان. (1377). فلسفه وجودی. ترجمۀ  محمدسعید حنایی­کاشانی. چ 1. تهران: هرمس.
نراقی، آرش. (1390). دربارۀ عشق (مقالاتی از: مارتا نوسباوم، رابرت سالمون، رابرت نوزیک، لارنس تامس، اَنِت بایر، الیزابت راپاپورت). مقدمه و ترجمه: آرش نراقی. چ 1. تهران: نشر نی.
هایدگر، مارتین. (1389). هستی و زمان. ترجمۀ  عبدالکریم رشیدیان. چ 1. تهران: نشر نی.