نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه پیام نور

چکیده

هوسرل در روش پدیدارشناسی دریچه ای نوین را به بحث تجربه می گشاید که به واسطه تعریف نوین شناخت و در راستای پیش گیری از خطای فلاسفه پیشین، به ویژه تجربه باوران کلاسیک صورت گرفته، به نحوی که شناخت، دیگر مبتنی بر تجارب بی واسطه از جهان نیست، بلکه بر پایه تجارب التفاتی که بر شهود بی واسطه ابژه ها تکیه دارد، صورت می پذیرد. پیامد این برداشت، دست یابی به تجربه زنده است. بنابراین، برای هوسرل، شناخت جهان پیرامون مبتنی بر زیسته هایی است که بر حیث التفاتی آگاهی استوارند. سخن گفتن از این جهان التفاتی در اندیشه هوسرل، به واسطه معانی ایدئال صورت می گیرد و این دسته از معانی حول محور یک خود استعلایی قرار دارند که مرکز کنش ها و حالات التفاتی است. بنابراین، تحلیل کنش گفتاری این «خود» به شکل معناشناختی و بر پایه منطق استعلایی صورت می پذیرد و از نگرش نحوی جداست. هوسرل این تغییر جدید را در راستای تحویل بردن سوژه استعلایی به جهان اینترسابجکتیو صورت می دهد. در این پژوهش، هدف ما این است که چگونگی تأثیر معناشناسی منطقی بر گفتار و گذار به جهان اینترسابجکتیو را مورد تحلیل قرا دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Logical Semantics of Speech and Transition to an Intersubjective World in Husserlian Phenomenology

نویسنده [English]

  • alireza faraji

assistent professor of payamnoor

چکیده [English]

Husserl in his method of phenomenology casts a new light on the discussion of experience through a new definition of cognition and avoiding the error of preceding philosophers, classic empiricists, in particular; thus the cognition is no longer based on the immediate experiences of the world but it is based on intentional experience which relies upon immediate intuition of objects. The result of this perception is a live experience. Therefore, for Husserl, knowing the world around us is based on the lived which are based on the intentionality of consciousness. For Husserl, talking about this intentional world happens through ideal meanings and this group of meanings rests around the axis of a transcendental ego which is the center of intentional actions and moods. Therefore, the analysis of the speech act of this “ego” is done through semantics and based on transcendental logic and it is separated from syntactic theory. Husserl makes this new change to move transcendental subject into intersubjective world. In the present research, the objective is to analyze the effect of logical semantics on speech and transition to intersubjective world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Husserl
  • subject
  • Logic
  • transcendental phenomenology
  • logical semantics