نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفة هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هنر مدرن و هنر معاصر مفهوم بازنمایی را، که حدود دو­ هزارسال بر تاریخ فلسفة هنر  سیطره داشت، مورد نقد قرار داده است. بر این اساس دیگر تلقی کلاسیک از بازنمایی قادر به تحلیل نمونه­های هنری جدیدی نبود که از هنگام شکل­گیری هنر مدرن پدید آمده ­بودند. آرتور دانتو یکی از فیلسوفان هنر قرن بیستم است که به ویژه با توجه به هنر معاصر به ارزیابی مجدد نظریة "بازنمایی" پرداخته است. دانتو معتقد است که هنر امروز، شاهد ظهور ابژه­های واقعی[1] در آثار هنری است و دیگر هنر صرفاً بازنمایی واقعیت نیست بلکه ابژه­های واقعی خود تبدیل به اثر هنری شده­اند. وی آثار هنری را بیان­های نمادینی می­داند که خود را تجسم می­بخشند. مقاله حاضر تلاشی است برای تبیین دریافت دانتو از مفهوم هنر به منزلة بازنمایی که با تکیه بر کتاب استحالة شئ  معمولی (1981)، فراسوی جعبه های بریلو (1992) و آنچه هنر است (2013) صورت گرفته است. در این مقاله به تحلیل چرایی طرح این نظریه از سوی دانتو اشاره می­شود که او چگونه تفسیری دیگر از مفهوم بازنمایی را طرح کرد و آن مفهوم را متمایز از تلقی کلاسیک آن توضیح داد. اهمیت تلقی دانتو در این خصوص بررسی نمونه­های هنر معاصر براساس تفسیر تازه­ای است که از مفهوم بازنمایی در هنر طرح می­کند. همچنین در این مقاله به مطالعه موردی در خصوص هنرمند معاصرجف کونز نیز اشاره شده است.
 
[1]. Real object

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation as “Embodied Meaning “from Arthur Coleman Danto View (A Case Study of Jeff Koon's Works)

نویسندگان [English]

  • somayeh Nasri 1
  • Ali Moradkhani 2

1 Ph.D. Student in Art Philosophy, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Philosophy, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The development of modern art and contemporary art criticized the concept of representation, which dominated art philosophy for nearly two millennia. Accordingly, the classical conception of representation was no longer able to analyze ‎the new artifacts that emerged from the formation of modern art. ‎ Arthur Danto ‎ is among the twentieth-century art philosophers reevaluated ‎‎"representation" taking into account contemporary art. ‎ The current paper aims at explaining Danto's conception of art as a representation based on the book “The Transfiguration of the Commonplace”. Danto believes that in today's art we see the emergence of real objects in artworks and other art is no longer merely the representation of reality but the real objects themselves that have become artworks. He views artworks as symbolic expressions that embody themselves. Thus, the current paper explains why Danto proposed this theory and stating how he devised another interpretation of the concept of representation and explained that concept distinct from its classical conception. The importance of Danto's view in this regard is to examine contemporary art samples based on a new interpretation of the concept. The importance of Danto's view in this regard is to examine contemporary art samples based on a new interpretation of the concept. This article also mentions a case study of contemporary artist Jeff Koons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthur Danto
  • representation
  • Art world
  • embodied meaning
  • Jeff Koons
لوسی اسمیت، ادوارد. (1381). مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم، ترجمة علیرضا سمیع آذر. موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
کلی، مایکل. (1383). دانشنامه زیبایی شناسی، ترجمۀ مشیت علایی و ... دیگران. مرکز مطالعات و تحقیقات هنری گسترش هنر.
هرست هاوس، رزالین. (1388). بازنمایی و صدق ترجمۀ امیر نصری. انتشارات فرهنگستان هنر.
سمیع آذر، علیرضا. (1391). انقلاب مفهومی: تاریخ هنر معاصر جهان. موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر.
کرول، نوئل. (1394). درآمدی معاصر بر فلسفۀ هنر، ترجمۀ پریسا صادقیه .نشر پیام امروز.
دانتو، آرتور. (1394). آن چه هنر است، ترجمۀ فریده فرنودفر. نشر چشمه.
جوانلی، الساندرو. (1398). متفکران بزرگ زیبایی شناسی، ترجمۀ امیر مازیار و... دیگران. نشر لگا.
راگمن، آنوچکا. (1388). "جف کونز از خود می گوید"، دوهفته نامه هنرهای تجسمی تندیس، زیبا مغربی، شماره 157.
References
Tiziana Andina. (2011). Arthur Danto: Philosopher of Pop Cambridge Scholar.
Danto,Arthur C. (2005). Unnatural Wonders, Essays from the Gap Between Art and Life Columbia University Press, New York.
Danto, Arthur C. (2003). The Abuse of Beauty Aesthetics and The Concept of Art .Illinois: Carus Publishing Company.
Danto, Arthur C. (1997). After the End of Art, Contemporary and ThePale of History. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Danto, Arthur C. (1992). Beyound the Brillo Box: The Visual Arts in Post-Historical Perspective. New York: Farrar, Straus, Giroux.
Danto, Arthur C. (1981). The Transfiguration of the Commonplace. Cambridge, MA: Harvard University Press. 16
Goodman, N. (1976). Languages of Art, An Approach a to Theory of Symbol, Oxford University press.
Danto, Arthur C. ( 1964).”The Art world”, Journal of Philosophy.