نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه هنر دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران ، تهران، ایران.

چکیده

جدال واقعیت و تخیل از دوران باستان تا به امروز به اشکال مختلف بروز و ظهور داشته است. بر مبنای این دوگانگی، تخیل چیزی مقابل واقعیت تجربی قلمداد می­شود که تنها قادر است احساسات آدمی را برانگیزد و با دلالتی ضمنی به چیزهایی اشاره کند که ساخته و پرداخته­ی ذهن آدمی است و نقشی در شناخت ما ندارد. این جدال یکی از محوری­ترین بحث­های پل ریکور را شکل می­دهد. او می­کوشد تا با نقد و تحلیل نظریه­های پیشین از این تقابل فراتر رفته و تأکید خود را بر وجة کارکردی تخیل و نفوذ آن در واقعیت بگذارد. پژوهش حاضر در پی آن است تا با کاوش در نوشته­های مختلف ریکور چهارچوبی از تحلیل او به دست دهد تا از این طریق نشان دهد چگونه تخیل در ساخت و پرداخت واقعیت نقشی عمده ایفا می­کند. از این رو، نخست با تکیه بر آرا و نقدهای ریکور چرخش زبانی او در بحث تخیل را شرح می­دهیم و سپس به کارکردها و پیامدهایی می­پردازیم که از پس این ساز و کار زبانی آشکار می­شوند. این کارکردها که می­توان آنان را تألیف شاکله­ساز و طرح­افکنی معناهای ممکن نامید در سه گام تشریح می­شوند. در این مسیر، می­توان دید چگونه شاکله­ای بوطیقایی با ابداع معنای تازه تصویری خلق می­کند که با ارجاع غیر مستقیم خود به واقعیت از آن آشنایی­زدایی می­کند. در انتها نیز اشاره می­کنیم که این فهم تازه از واقعیت چه تأثیری در نگرش ما به جهان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Function of Imagination in Constitution and Understanding of the Reality in Paul Ricoeurˊs Hermeneutics

نویسندگان [English]

  • Amir Maziar 1
  • Neda Ghiasi 2

1 Assistant Professor of Art Philosophy, Tehran University of Art., Tehran, Iran

2 Ph.D. Candidate in Art Studies, Tehran University of Art., Tehran, Iran.

چکیده [English]

Imagination is most traditionally assumed as something that is a contradiction of reality. Accordingly, it is considered as a faculty that is merely able to evoke our emotions and feelings and implies unreal things that do not contribute to cognition. This is one of the most important themes of Paul Ricoeurˊs theory. By analyzing and criticizing other theories, he tries to go over this contradiction and emphasizes the functional aspect of imagination and its contribution to reality. By exploring through various texts of Ricoeur, in order to achieve an organized framework, this article seeks to show how imagination can play a main role in the construction of reality. Therefore, by taking up Ricoeurˊs claims, first of all, we explain his verbal turn which has two functions and also significant consequences. These functions include schematizing synthesis and projecting new meanings, which elaborated on three levels. In this way, it can be seen how a poetic schema creates a picture by inventing a new meaning, which indirectly refers to reality and hence defamiliarizes it. Finally, we try to point out the most key consequences of this new understanding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ricoeur
  • hermeneutics
  • imagination
  • reality
  • language
افلاطون. (1384). دورة آثار افلاطون، ترجمة محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، جلد سوم.چاپ سوم. تهران: خوارزمی.
ریکور، پل. (1392). زندگی در دنیای متن، ترجمة بابک احمدی، چاپ ششم. تهران: مرکز.
کانت، ایمانوئل. (1390). سنجش خرد ناب، ترجمة میرشمس­الدین ادیب سلطانی، ویراست دوم. تهران: امیرکبیر.
References
Christian, William A. (1962).” Truth Claim in Religion”, the journal of religion 42, no.1. 52-62 
Heidegger, Martin. (1997). Kant and the Problem of Metaphysics. Trans. by Richard Taft, fifth edition, enlarged. Bloomington: Indiana University Press
Trans. James s. Churchill. Bloomington: Indiana university press publication
Kearney, Richard. (1991). Poetics of Imagining: from Husserl to Lyotard. London and Worcester: Billing and Sons Ltd
________________________________________________________________________ (2003). The Wake of Imagination: Toward a Postmodern Culture. New York: Routledge
Matherne, Samantha. (2016). “Kant’s Theory of Imagination”. The Routledge Handbook of Philosophy of Imagination. edited by Amy Kind. New York: Routledge
Meyer, Michel. (1981). “The Transcendental Deduction of the Categories: Its Impact on German Idealism and Neo-Positivism”. Dialectica 35(1). 7-20
Ricoeur, Paul. (1970). Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation. Trans. Denis Savage. New heaven and London: Yale university press
___________ (1975). “Imagination in Discourse and in Action”, The human being in action (the Irreducible Element in Man) part II in (Analytica Husserliana: The Yearbook of Phenomenology Research). Vol VII. Edt by Anna-Teresa Tymieniecka. Dordrecht: Springer Science+Business Media
___________ (1978). “The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling”, Critical Inquiry 5(1): 143-159
___________ (1979). “The Function of Fiction in Shaping Reality”, Man and World (12). 123-141
___________ (1984a). Time and Narrative, Volume 1, trans. Kathleen McLaughlin and David Pellauer. Chicago and London: University of Chicago Press.
___________ (1984b). Time and Narrative, Volume III, trans. Kathleen McLaughlin and David Pellauer. Chicago and London: University of Chicago Press.
___________ (1991). From Text to Action: Essays in Hermeneutics, II, trans. Kathleen Blamey and John B Thompson. Evanston: Northwestern University Press
___________ (2004). The Rule of Metaphor: The Creation of Meaning in Language. Trans. Robert Czerny with Kathleen Mclaughlin and john Costello. London and New York: Taylor & Francis e-Library
___________ (2004). “Discussion with Kearney”, On Paul Ricoeur: The owl of Minerva by Richard Kearney.  
___________ (2016). Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation, trans. and ed. John B. Thompson, Cambridge: Cambridge University Press.
Venema, Henry Isaac. (2000). Identifying selfhood: Imagination, Narrative and Hermeneutics in the Thought of Paul Ricoeur. Albany: State University of New York Press
 Young, J.M. (1988). “Kant’s view of imagination”, Kant-Studien 79(1-4): 140-164
Warren, Nicolas de. (2010). “Tamino’s Eyes, Pamina’s Gaze: Husserl’s Phenomenology of Image Consciousness Refashioned.” Philosophy, Phenomenology, Sciences: Essays in Commemoration of Edmund Husserl, edited by Carlo Ierna, Hanne Jacobs, and Filip Mattens, 303–32. Springer.