نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموختۀ دکتری فلسفه اخلاق، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

  روانشناسان اخلاق، برای دهه‌ها، براین باور بودند که حکم اخلاقی از طریق عقل و استدلال بوجود می‌آید. آزمایش‌ها و تحقیقات تجربی اخیر نشان داد که هیجانات، نقشی بنیادین در حکم اخلاقی ایفا می‌کنند. تفاوتی که در بین اغلب این پژوهشگران وجود دارد، در خصوص سهم هریک از عقل و هیجانات در حکم اخلاقی ست. از این رو، هریک از پژوهشگران، مُدل‌های متفاوتی ارائه کردند. یکی از آنها، مُدل دوگانه حکم اخلاقی ست. از نظر گرین، مغز انسان دارای دو سیستم مجزا و مستقل است: سیستم اتوماتیک (واکنشهای ناخودآگاه و غیرارادی هیجانی) و سیستم دستی (فرایند آگاهانه عقلی). پاره‌ای از حکم‌های اخلاقی به واسطۀ هیجانات و پاره‌ای دیگر از طریقِ فرایندهای عقلانی و فایدباورانه بوجود می‌آیند. گرین، عمدتاً از طریق طرح آزمونهای تجربی، تصویربرداری مغزی و پژوهش بر روی بیماران دچار آسیب مغزی برای مُدل خود شواهد و دلایلی فراهم کرده است. دلایل و شواهد گرین، اگرچه در بسیاری از موارد با مدعای او همخوانی دارند، اما برای آنها می‌توان نمونه نقض پیدا کرد؛ خصوصا که پژوهشهای اخیر حاکی از این هستند که نمی‌توان مکانِ مشخص و اختصاصی در مغز برای هیجان و عقل تعیین کرد. بنابراین، به نظر می‌رسد که مُدل او نمی‌تواند تبیین جامعی از حکم‌های اخلاقی ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Emotions in Moral Judgment in Green’s View

نویسنده [English]

  • Hossein Kharazmi

PhD in Philosophy of Ethics, Qom University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Moral psychology for decades focused on reasoning, but recent evidence finds that emotions play a fundamental role in moral judgment. One of the models for explaining moral judgment is Greene’s Dual-process model of moral judgment. He believes that we can arrive at moral judgments either through reasoning or through emotions, according to which both automatic emotional responses and more controlled cognitive responses are involved in moral judgment. More specifically, utilitarian moral judgments are driven by cognitive processes while non-utilitarian judgments are driven by automatic emotional responses. Green tries to prove his point through experimental experiments and cognitive neuroscience. But according to the sample of violations and recent research, his view does not seem to provide a comprehensive and adequate explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral judgment
  • reasoning
  • emotion
  • dual-process model of moral judgment
داماسیو، آنتونیو. خطای دکارت، عاطفه، خرد و مغز انسان.(1391). ترجمه رضا امیر رحیمی. انتشارات مهرویستا.
کانمن،دانیل. تفکر، سریع و کند.(1397). ترجمه فروغ تالوصمدی. ویراست دوم.چ9.انتشارات در دانش بهمن.
References
Green, Joshua. (2014a).» Beyond Point-and-Shoot Morality: Why Cognitive (Neuro) Science Matters for Ethics«. Ethics. 124.No.4. pp.695-726.
¾¾¾¾¾¾.(2003)» .From neural ‘is’ to moral ‘ought’: what are the moral implications of neuroscientific moral psychology?«. Nature Reviews Neuroscience. 4. pp.847-850.
¾¾¾¾¾¾.(2013). Moral Tribs, Emotion, Reson and The Gap Between Us and Them. The Pnguin Press. New York.
¾¾¾¾¾¾.(2005). »The Cognitive Neuroscience and The Structure of The Moral Mind«. (forthcoming in Innateness and the Structure of the Mind. Vol. I. Laurence, S, Carruthers, P. and Stich. S. eds., Oxford University Press.)
¾¾¾¾¾¾.(2009).» The Cognitive Neuroscience of Moral Judgment«. in the cognitive neuroscience. 4. pp.1-48.
¾¾¾¾¾¾.(2014b). »The Cognitive Neuroscience of Moral Judgment and Decision Making«. The Moral Brain: A Multidisciplinary Perspective. P.197.
¾¾¾¾¾¾.(2008).» The Secret Joke of Kant’s Soul«. In Sinnot-Armstrong(edt). Moral Psychology.3. Cambridge. pp.35-80.
Green, Joshua; Cushman, Fiery and Young, Liane.(2010).»Multi-System Moral Psychology«. in J.M.Doris(edt). The Moral Psychology Handbook. pp.47-71.
Greene, Joshua; Haidt, Jonathan. (2002).» How (and Where) Does Moral Judgment Work?«. Cognitive Sciences. 6. No.12. pp.517-523.
Green, Joshua; Morelli, Sylvia; Lowenberg, Kelly; Nystrom, Leigh and Cohen, Jonathan. (2008).» Cognitive Load Selectively Interferes With Utilitarian Moral Judgment«. Cognition. 107. pp.1144-1154.
Green, Joshua; Nystrom, Leigh; Engell, Andrew; Darley, John and Cohen, Jonathan. (2004). »The Neural Bases of Cognitive Conflict and Control In Moral Judgment«. Neuron.44. pp.389-400.
Haidt, Jonathan. (2001). »The Emotional Dog and Its Rational Tail: Social Intuitonist  Approach to Moral Jugment.« Psychological Review. 108. pp 8014-8034.
Klein,Colin. (2011). »The Dual Track theory of Moral Decision-Making : A Critique of the Neuroimaging Evidence«. Neuroethics. july . v4.pp 143-162.
Nichols, Shaun. (2010).» Rules«. In J.M.Doris(edt). The Moral Psychology Handbook. Oxford. pp.297-320.
Nichols, Shaun; Mallon, Ron. (2006). »Moral Dilemmas and Moral Rules«. Cognition. 100.  pp.530-542.
Paxton,Joseph; Green, Joshua. (2010).» Moral Reasoning: Hints and Allegations«. Cognitive Science Society.pp511-527.