نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات اسپانیایی

2 مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/wph.2021.49853.1813

چکیده

سلوک به عنوان یکی از پربسامدترین مفاهیم درعرفان، برگرفته از یک دامنه مفهومی است که حول معنای راه رفتن یا رفتن شکل گرفته و به دامنه مفهومی دیگری الصاق شده است که همانا اندیشه عرفانی است؛ به طوری که گویی واقعا این فرایند را به مثابه راهی تصور کرده‌اند که در آن مقاماتی وجود دارد. همچنین مفهوم Camino de Perfeccíon در ادب عرفانی اسپانیا به معنای راه کمال و برخاسته از کلمه Camino به معنایی فیزیکی راه و مسیر است به جهت برداشت استعاری از آن، قابل تطبیق با مفهوم سیر و سلوک عارفانه و اصطلاح طریقت در عرفان اسلامی است. وجود سه مرحله تحت این عنوان در عرفان اسپانیا و شباهت آن به بحث طریقت در عرفان اسلامی آغاز بررسی شباهت در مفاهیم و فراتر از آن، مضامین موجود در این دو قلمروست؛ یعنی بررسی اشتراکات در حیطه مفاهیم و روش. بررسی این شباهت‌ها با استشهاد از آثار و زندگی‌نامه دو عارف نامی ایران و اسپانیا، سانتاترسا و ابوسعید ابوالخیر انجام شده است. اشتراکاتی که در زندگی، ریاضت‌ها، سلوک، آمیختن مفاهیم عاشقانه و زهدآمیز و آموزه‌های دینی و معرفتی این عارفان وجود دارد، می‌تواند نمودی از اشتراک در دو نحله عرفانی مذکور باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Common Concepts of Mystic Path and its Stages in Mystical Literature in Iran and Spain Based on Works and Quotes of Abu-Saeed Abulkhair and Santa Teresa de Avila

نویسندگان [English]

  • Faezeh Nourian 1
  • Najmeh Shobeiri 2

1 Department of spanish language and literature

2 Head of Spanish Language and Literature Department

چکیده [English]

“Path of perfection”, one of the most famous concept and terms in mysticism, has been derived from a conceptual domain formed in relation to the meaning of walking or passing. As if they really thought of this process as a path that exists.
Also, the word "camino" in Spanish means the road and that is the beginning of the subscriptions between these two literary styles. In this context there is a metaphorical notion around the concept which is consistent with the notion of mystical conduct. Eventually they both refer to the concept of the “creed”. Other terms including “moradas” have the same structure. "Morada" literally means residence And referring to the place where we choose to stay. But in mystical terms, it means the stage that the mystics choose: a way to “transcendency”. Hence, it is quite compatible with the concept of “Manzel” which means residences “on the way”.
Three major grades of Spanish mysticism that are known as “Path of Perfection” can be a departure point in a comparative approach to the Mystic studies in Iran and Spain and further investigations of these concepts and senses. Accordingly, this paper gives examples from biography of Santa Teresa de Jesus and Abu-Saeed Abulkhair. From this point of view, due to the subscription in their lifetime, mortifications, thoughts, doctrines, creed and their unique incorporations between poetry and ascetics, this paper aims to characterize an aspect in resemblance of these mystical methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascetics
  • Mysticism
  • Mortification. Divine Love
  • mystic path