نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات اسپانیایی دانشگاه علامه‌ طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

سلوک به عنوان یکی از پربسامدترین مفاهیم درعرفان، برگرفته از یک دامنه مفهومی است که حول معنای راه رفتن یا رفتن شکل گرفته و به دامنه مفهومی دیگری الصاق شده است که همانا اندیشه عرفانی است؛ به طوری که گویی واقعا این فرایند را به مثابة راهی تصور کرده‌اند که در آن مقاماتی وجود دارد. همچنین مفهوم (Camino de Perfeccíon) در ادب عرفانی اسپانیا به معنای راه کمال و برخاسته از کلمه Camino)) به معنایی فیزیکی راه و مسیر است به جهت برداشت استعاری از آن، قابل تطبیق با مفهوم سیر و سلوک عارفانه و اصطلاح طریقت در عرفان اسلامی است. وجود سه مرحله تحت این عنوان در عرفان اسپانیا و شباهت آن به بحث طریقت در عرفان اسلامی آغاز بررسی شباهت در مفاهیم و فراتر از آن، مضامین و معانی موجود در این دو قلمروست؛ یعنی بررسی اشتراکات، اولاً در حیطه معانی و اصطلاحاتی چون طریقت و ثانیاً در باب مفاهیم و روش. بررسی این شباهت‌ها با استشهاد از آثار و زندگی‌نامه دو عارف نامی ایران و اسپانیا، سانتاترسا و ابوسعید ابوالخیر انجام شده است. اشتراکاتی که علاوه بر معانی  در زندگی، ریاضت‌ها، سلوک، آمیختن مفاهیم عاشقانه و زهدآمیز و آموزه‌های دینی و معرفتی این عارفان وجود دارد، می‌تواند نمودی از اشتراک در دو نحله عرفانی مذکور باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Common Concepts of Mystic Path and its Stages in Mystical Literature in Iran and Spain Based on Works and Quotes of Abu-Saeed Abulkhair and Santa Teresa de Avila

نویسندگان [English]

  • Faezeh Nourian 1
  • Najmeh Shobeiri 2

1 PhD student in Persian language and literature, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Spanish Language and Literature, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

“Path of perfection”, one of the most famous concepts and terms in mysticism, has been derived from a conceptual domain formed in relation to the meaning of walking or passing. As if they really thought of this process as a path that exists. Also, the word "camino" in Spanish means road, and that is the beginning of the subscriptions between these two literary styles. In this context, there is a metaphorical notion around the concept which is consistent with the notion of mystical conduct. Eventually, they both refer to the concept of the “creed”. Other terms including “moradas” have the same structure. "Morada" literally means residence and refers to the place where we choose to stay. But in mystical terms, it means the stage that the mystics choose: a way to “transcendency”. Hence, it is quite compatible with the concept of “Manzel” which means residences “on the way”. Three major grades of Spanish mysticism that are known as “Path of Perfection” can be a departure point in a comparative approach to Mystic studies in Iran and Spain and further investigations of these concepts and senses. Accordingly, this paper gives examples from the biography of Santa Teresa de Jesus and Abu-Saeed Abulkhair. From this point of view, due to the subscription in their lifetime, mortifications, thoughts, doctrines, creed, and their unique incorporations between poetry and ascetics, this paper aims to characterize an aspect in resemblance of these mystical methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascetics
  • Mysticism
  • Mortification. Divine Love
  • Mystic path
Najmeh Shobeiri
http://orcid.org/ 0000-0003-1947-2158
منابع
البستانی, ف. ا. (1386). فرهنگ جدید عربی به فارسی (ترجمه منجد الطلاب). (م. بندرریگی, مترجم). تهران: اسلامی.
سعیدی, گ. (1387). فرهنگ اصطلاحات عرفانی ابن عربی (نسخه 1). تهران: زوار.
سنایی‌غزنوی, ا. (1387). حدیقةالحقیقة و شریعةالطریقة. تهران: دانشگاه تهران.
محمدبن‌منور. (1395). اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید. تهران: آگاه.
هجویری, ا. ع. (1392). کشف المحجوب (نسخه 8). (م. عابدی, تدوین) تهران: سروش.
References
Bulovas, A. (1968). El Amor Divino en la Obra Maestra De Santa Teresa de Jesus: Las Moradas. Chicago, United States: Loyola University.
López, J. G. (2004). Historia De La Literatura Española, José García López (11 ed.). Barcelona: Vines Vives.
Santa Teresa de Jesus, Bibliografía. (n.d.). Camino con Jesus. Retrieved from www.Corazones.org.
Thous Tuset, C. (2015). Santa Teresa de Jesús. Opción, 31, 1060-1082.