نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

زندگی انسان به گونه­ای اجتناب­ناپذیر با محیط زیست و طبیعت پیوند خورده است؛ انسان بر زمین اقامت دارد و بنابراین وابستگی و تعلق او به زمین و موجودات دیگر پیش فرض همۀ نسبت­های دیگر او محسوب می‎شود. اما عمدتاً این نسبت به تدریج به صورت نادیده گرفتن یک طرف؛ یعنی محیط زیست و بهره‎وری از آن در جهت خواستِ طرف دیگر، انسان، درآمده است. این نسبت، نسبتی مبتنی بر تفکر سوژه-ابژه و دیگر‌بودگی محیط زیست است. ادامۀ این وضعیت به حیات زمین و همۀ موجودات آن آسیب جدی خواهد رساند. هیدگر که تاریخ تمدن غرب را تاریخ غفلت از وجود می داند، ریشه های عمیق نسبت کنونی بشر با طبیعت و در‌ نتیجه بحران زیست‎محیطی را در تلقی خاصی از موجودات می داند که بر‌اساس آن موجودات به متعلقات صرف شناسایی بشری، جهت تسلط بر آنها تنزل یافته اند. هیدگر چنین نسبتی با موجودات و کل طبیعت را نسبتی سوبژکتیو دانسته و می­کوشد با طرح مسألة وجود و در-جهان-بودن و هم جواری آدمی با موجودات و سکنی گزیدن او در زمین براساس دوستی و نفی دوگانه­انگاری، تقابل انسان با طبیعت را منتفی سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Ontological Foundations of the Contemporary Environmental Crisis and the Conditions for Overcoming it Based on Martin Heidegger's Thinking

نویسندگان [English]

  • khatereh Sobhanian 1
  • Mohammad Javad Safian 2

1 Ph.D Candidate in Philosophy, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor of Philosophy, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Human life is inevitably linked with the environment and nature. Water, air, food, etc all are guarantors of the survival of human life and activities on earth. Humans reside on the earth, and so their dependence on the earth and other beings is supposed to be all other proportions of them. But mostly the relation gradually ends up neglecting one side, the environment, and using it as a resource in favor of human on the other side. This relation is based on the dominant thinking of the subject-object and neglect of other environmental values. The continuation of this situation will seriously damage the life of the earth and all beings. Martin Heidegger, a contemporary German philosopher who considers the history of Western thought as a history of neglect of being, believed that the deep roots of the current human relationship with nature and environmental crisis are in the particular perception of beings according to which beings are considered as mere human’s objects for domination of them. Heidegger considers such a relation to beings and the whole of nature as a subjective relation and attempts to solve the problem by means of the question of being and dwelling in the earth on the basis of friendship and the negation of dualism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Dwelling
  • Subjectivism
  • Humanism
  • Animals Rights
ریچلز، جیمز (1389)، فلسفة اخلاق، ترجمة آرش اخگری، تهران: انتشارات حکمت، چاپ دوم.
ریگان، تام (1397)، حق حیوان، خطای انسان؛ درآمدی به فلسفة اخلاق، ترجمة بهنام خداپناه، تهران، کرگدن، چاپ اول.
هیدگر، مارتین (1381)، شعر زبان و اندیشۀ رهایی، ترجمۀ عباس منوچهری، تهران، مولی، چاپ اولا.
ــــــــــــ (1390)، چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟، ترجمة سیاوش جمادی، ققنوس، چاپ دوم.
ــــــــــــ (1392)، هستی و زمان، ترجمۀ سیاوش جمادی، تهران، ققنوس، چاپ پنجم.
ــــــــــــ (1393)، هیدگر و دیگران؛ مقاله ساختن سکنی‌گزیدن اندیشیدن، ترجمة شاپور اعتماد، تهران، مرکز، چاپ پنجم.
ـــــــــــ (1395)، مسائل اساسی پدیدارشناسی، ترجمۀ پرویز ضیاءشهابی، تهران، مینوی خرد، چاپ دوم.
 
Godfrey-Smith, W. (1979), The value of wilderness, Environmental Ethics, Vol. 1.
Heidegger, Martin (1988), Being and Time, trans. John Macquarie & Edward Robinson, Camelot Press Ltd, Edition 9.
_______________ (1993), Basic Writings: from Bieng and Time to the Task of Thinking, ed. David Farrell Krell, Harper Sanfrancisco.
Ladelle–Gail, Mcwhorter- Stenstad (2009), Heidegger and Earth: essays in environmental philosophy, Toronto: University of Toronto Press Incorporated, Second Published.
Naess, A. (1973), The shallow and the deep, long-range ecology movement: A summary Inquiry, vol. 16.
O’donoghue, Brendan (2011), Apoetics of Homcoming: Heidegger, Homelessness and the Homecoming Venture.
Rolston, Holmes (1988), Environmental Ethics, Philadelphia: TempleUniversity Press, First Published.
Rowlands, Mark (2000), The Environmental Crisis, St. Martin’s Press, Inc.
Vycinas, Vincent (1969), Earth and Gods: An Introducthon to the Philosophy of Martin Heidegger.