نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشیار فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

انقلاب فرانسه به‌مثابة نخستین حضور انضمامیِ فردِ مدرن در تاریخ شناخته می‌شود، جایی‌‌که او از برای تحقق حق و آزادی در برابر قدرت مطلق پادشاه می‌ایستد و خواهان آزادی مطلق است. اما هگل با وجود ستایش‌های بسیار از این انقلاب به آسیب‌شناسی و نقد معنای اراده، آزادی و فردیت در نزد آنان می‌پردازد. هگل در اواخر فصل روح از کتاب پدیدارشناسی، به انقلاب فرانسه و به‌خصوص عصر ترور می‌پردازد و در فضای دیالکتیکی خویش با تصور انقلاب از خودآگاهی‌مطلق، آزادی‌مطلق، ارادة جزئی و ارادة عمومی به پیکار برمی‌خیزد و فهم انتزاعی و توخالی روبسپیر و ملت فرانسه را از این اصطلاحات به اثبات می‌رساند. هگل در پس این نقد خود به‌صورت ضمنی، به‌نقد روسو به‌عنوان ایجاد‌کنندة پیش‌زمینة تصور فرانسویان از معنای این اصطلاحات نیز می‌پردازد. هگل پس از آنکه نتیجة آزادی مطلق و تمامی تعینات آن‌ را تا انتها مورد بررسی قرار داد، به بازتعریف اصطلاحات بنیادین مطرح‌شده در بخش ترور می‌پردازد و چگونگی متحقق‌شدن آزادی و ارادة عمومی را در نظام فکری سیاسی خویش به‌تصویر می‌کشد. جایی‌که با نفوذ به درون قدرت و ارادة مطلق، نه‌تنها جزئیت فرد را بار دیگر به او بازمی‌گرداند؛ بلکه امر کلی درون او را از طریق میانجی‌ها در خارج متحقق می‌سازد و از این طریق به تعریف دقیق کلی منحصر در فرد نایل می‌آید و واقعیت خارجی را به صورت پیچیده به درون فرد باز می‌گرداند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Interpretation of the Government of Terror by the Phenomenology of the Spirit and Its Position in Hegel’s Political Philosophy

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Sufiani 1
  • Mohammad Asghari 2
  • Mohsen Bagherzadeh Meshkibaf 3

1 Assistant Professor of Philosophy, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Associate Professor of Philosophy, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

3 Ph.D. Candidate of Philosophy, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The French Revolution is recognized as the first concrete presence of the modern individual in history, where he stands for the realization of right and liberty against the absolute power of the king and wants absolute freedom. But Hegel, despite much praise for the revolution, deals with Pathology and critiques the meaning of will, freedom, and individuality in them. At the end of the Spirit chapter of Phenomenology, Hegel deals with the French Revolution, especially the era of terror and, in his dialectical space, rises to the battle by imagining the revolution from the absolute self-consciousness, absolute freedom, partial will, and general will, and proves Robespierre’ and the French nation’s abstract and hollow understanding of these terms. Hegel, after this criticism, also implicitly deals with Rousseau's critique as the foregrounding of the French conception of the meaning of these terms. After examining the outcome of absolute freedom and all its determinations to the end, Hegel redefines the fundamental terms in the Terror section and illustrates how public freedom and will are realized in his political thought system whereby penetrating into the absolute power and will, not only does the particular return to the individual again, but also realizes the whole inside him through outer mediators, and in this way, coming up with a very precise definition of the whole exclusive in individual and returning the external reality to the individual in a complex way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hegel
  • Robespierre
  • Rousseau
  • General Will
  • Partial Will
  • Terror
استرن، رابرت (1393). هگل و پدیدارشناسی روح، ترجمة محمدمهدی اردبیلی، محمدجواد سیدی، تهران: ققنوس، چاپ اول.
استرن، رابرت (1397).وحدت ابژه: هگل، کانت و ساختار ابژه، ترجمة محمدمهدی اردبیلی و مهدی محمدی اصل، تهران: ققنوس، چاپ اول.
آرنت، هانا (1361). انقلاب، عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی، چاپ اول.
پینکارد، تری (1394). فلسفة آلمانی: میراث ایده‌آلیسم، ترجمة ندا قطرویی، تهران: ققنوس، چاپ
اول.
دیری، تری (1384). انقلاب‌های فرانسه، ترجمة مهرداد تویسرکانی، تهران: افق، چاپ اول.
دویل، ویلیام (1390). انقلاب کبیر فرانسه، ترجمة ثمین نبی‌پور، تهران: نشر افق، چاپ اول.
کامِی، ربکا (1395). جشن ماتم: هگل و انقلاب فرانسه، ترجمة مراد فرهادپور، تهران: نشر لاهیتا، چاپ اول.
طباطبایی، جواد (1395). تاریخ اندیشۀ سیاسی جدید در اروپا: دفتر سوم: نظام‌های نوآئین در اندیشۀ سیاسی، تهران: نشر مینوی خرد، چاپ دوم.
روسو، ژان ژاک (1393). قرارداد اجتماعی، ترجمة مرتضی کلانتریان، تهران: نشر آگه، چاپ هفتم.
رولان، رومن (1363).روبسپیر: قهرمان انقلاب کبیر فرانسه، ترجمة مهدی خاوری، تهران: نگارستان، چاپ اول.
ماله، آلبر، ایزاک، ژول (1393). تاریخ قرن هیجدهم: انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون بناپارت، ترجمة رشید یاسمی، تهران: نشر پر، چاپ اول.
وانیچ، سوفی (1397). ترور علیه تروریسم: آزادی یا مرگ در انقلاب فرانسه، ترجمة فؤاد حبیبی، تهران: نشر نی، چاپ اول.
 
Hegel, G. W. (2001). The Philosophy of History. (J. Sibree, Trans.) London: Batoche Books.
Hegel, G. (2003). Elements of the Philosophy of Right. (A. Wood, Ed., & H. B. Nisbet, Trans.) Cambridge: CambridgeUniversity Press.
Hegel, G. (2018). The Phenomenology of Spirit. (M. Baur, Ed., & T. Pinkard, Trans.) New York: CambridgeUniversity Press.
Hyppolite, J. (1974). Genesis and Structure of Hegel's Phenomenology of Spirit.Evanston: Northwestern University Press.
Jordan, D. P. (1999). The Robespierre Problem. (C. Haydon, Ed.) Cambridge: CambridgeUniversity Press.
Kain, P. j. (2005). Hegel and the Other: A Study of the Phenomenology of Spirit.New York: StsteUniversity of New york Press.
Knoweles, D. (2002). Hegel and The Philosophy of Right.London: Routledge philosophy Guide Book.
Linton, M. (1999). Robespierre's political principle. (C. Hadon, & W. Doyle, Eds.) Cambridge: CambridgeUniversity Press.
Neuhouser, F. (2000). Foundations of Hegel's Social Theory: Actualizing Freedom.Cambridge, MA: HarvardUniversity Press
Robespierre, M. (2017). Virtue and Terror. (J. Howe, Trans.) London: Verso.
Rose, D. (2007). Hegel’s Philosophy of Right.London: Continuum International Publishing Group.
Siep, L. (2014). Hegel's phenomenology of spirit. (D. Smyth, Trans.) New York: CambridgeUniversity Press.
Wood, A.(1990). Hegel's ethical thought. Cambridge: Cambridge University
Press.